RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Trachys scrobiculata  Kiesenwetter, 1857

korsknappraktbille

Kategori - sårbar VU

Vurdering

Utført av ekspertkomité for biller

Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge
Gjeldende kriterier
B1a((i))b(iii)+2a((i))b(iii)
B.1
Utbredelsesområde
≤ 5000 km²
B.2
Forekomstareal
≤ 500 km²
a.(i)
Trolig kraftig fragmentering
b.iii
Pågående reduksjon av kvalitet og/eller areal av artens habitat
Larvene til korsknappraktbille er bladminerere på bl.a. korsknapp og mynte-arter. Fra Skandinavia foreligger kun noen funn fra indre Oslofjord og ett funn fra Bamble i Telemark. I nyere tid bare kjent fra tørreng på Oksenøya, Lindøya, Ostøya, Råde, Hvaler og Gjermundsholmen. Den er usikkert om den er kraftig fragmentert, men forekomstarealet minker. Arten er liten og fåtallig og kan være noe oversett. Arten oppnår VU under B-kriteriet.
Østfold
kjent
Oslo og Akershus
kjent
Telemark
kjent
  • Semi-naturlig eng og hei
  • Kysttilknyttet mark
Antatt andel av europeisk bestand
1 - 5 %
Antatt andel av global bestand
< 1 %
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
10 - 50 %
Tidligere vurdering (2010)
EN
BeskrivelseTidsromOmfangAlvorlighetsgrad
Påvirkning på habitat > Landbruk
Opphørt/redusert drift
Pågående Hele populasjonen påvirkes (> 90%) Langsom, men signifikant, reduksjon (< 20% over 10 år eller 3 generasjoner)
Påvirkning på habitat > Habitatpåvirkning - ikke jord- eller skogbruksaktivitet (terrestrisk)
Utbygging/utvinning
Pågående Majoriteten av populasjonen påvirkes (50-90%) Rask reduksjon (> 20% over 10 år eller 3 generasjoner)
Påvirkning på habitat > Landbruk > Opphørt/redusert drift
Slått
Pågående Majoriteten av populasjonen påvirkes (50-90%) Langsom, men signifikant, reduksjon (< 20% over 10 år eller 3 generasjoner)
  • Publikasjoner

    • Reiso, S. & Olberg, S. 2014. Kartlegging av insekter i Gjermundsholmen naturreservat, Bamble, Telemark. BioFokus-notat 2014-12