RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Juncus acutiflorus  Ehrh. ex Hoffm.

spiss-siv

Kategori - kritisk truet CR

Vurdering

Utført av ekspertkomité for karplanter (Norge)

Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge
Generasjonstid
15
Gjeldende kriterier
C2a(ii)
C.2
Pågående populasjonsreduksjon og
a.ii
Totalt < 250 individ og ≥ 90% i en delpopulasjon
Bakgrunnsdata
Direkte fastsatt etter skjønn
200
Spiss-siv Juncus acutiflorus vurderes som kritisk truet (CR) fordi bare én forekomst er kjent i dag, trolig med bare ett eller få genetiske individer og få reproduktive skudd, og vi antar den er i tilbakegang. Forekomsten er ved Lundeelva i VA Søgne i en takrørsump. Forekomsten ble først funnet i 1955, og ble i 2004 anslått til ca. 250 'individer'. Etter som dette er en art med krypende og forgrenet jordstengel, så dreier det seg opplagt om ca. 250 reproduserende overjordsskudd (dvs. ‘ramets’), men kanskje bare ett genetisk individ (‘genet’). I 2011 ble forekomsten befart av Norsk botanisk forening og ingen planter/skudd ble rapportert (Artsobservasjoner, men dette kan være en rapporteringsfeil). Vi har satt skudd-tall til 200, dvs. kritisk truet. Arten har tidligere også hatt to forekomster i VA Kristiansand (senest sett 1928) og trolig en i Øf Rygge (1965). Forekomsten i Søgne ligger utsatt til, i et sterkt påvirket område med veier, bebyggelse, dyrket mark. Forekomsten skjøttes (slås) av lokale ildsjeler. Arten omtales generelt av Berg & Wischmann (1959). Spiss-siv har en hovedutbredelse fra Portugal og De britiske øyer i vest til Svartehavet og Afganistan i øst, med én forekomst rapportert fra Newfoundland - Miquelon så tidlig som 1827, dvs. kanskje hjemlig.
Vest-Agder
kjent
  • Våtmarkssystemer
Antatt andel av europeisk bestand
< 1 %
Antatt andel av global bestand
< 1 %
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
10 - 50 %
Tidligere vurdering (2010)
CR
BeskrivelseTidsromOmfangAlvorlighetsgrad
Påvirkning på habitat > Habitatpåvirkning - ikke jord- eller skogbruksaktivitet (terrestrisk)
Utbygging/utvinning
Pågående Ukjent Ukjent
Påvirkning på habitat > Landbruk > Opphørt/redusert drift
Slått
Opphørt (kan inntreffe igjen) Majoriteten av populasjonen påvirkes (50-90%) Ukjent
Påvirkning på habitat > Landbruk > Opphørt/redusert drift
Beite
Pågående Majoriteten av populasjonen påvirkes (50-90%) Ukjent
  • Publikasjoner

    • Berg, R.Y. & Wischmann, F. 1959. Juncus acutiflorus, ny for Norge. Blyttia. 17: 45-52