RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Carex ×stenolepis  Less.

vierstarr

Kategori - livskraftig LC

Vurdering

Utført av ekspertkomité for karplanter (Norge)

Vierstarr Carex x stenolepis vurderes som trygg (LC). Dette er en endring fra ikke vurdert som hybrid (NA) i forrige rødliste. Endringen skyldes at vi mener at denne planten kan vurderes som et takson, sjøl om det er et noe usikkert takson. Nordiske forfattere har i hovedsak akseptert vierstarr som en art, beslektet med blankstarr C. saxatilis og sennegras C. vesicaria (se Jakobsen 1980). Russiske og amerikanske forfattere har regnet den som en steril hybrid mellom de samme to artene. Elven et al. (2011) konkluderer med at det er utstrakt hybridisering mellom blankstarr og sennegras, men at stordelen av disse hybridene er pollensterile og sikkert også fruktsterile. Vierstarr er mer ensartet morfologisk, i stor grad med velutviklet pollen, med mange og til dels store delbestander, og ofte på lokaliteter der den ene eller begge de antatte foreldrene mangler. Dens utbredelse faller ikke sammen med møtesonen mellom de to andre artene, noe som understøtter eksistensen av et separat takson. Vierstarr vokser på middels rike myrer i fjellskogen og rett over skoggrensa, ofte i vierkratt (jfr. det norske navnet), og er hyppig i deler av fjellkjeda, særlig i Midt-Norge.Den ble ikke vurdert for forrige rødliste fordi frøreproduksjon ikke er endelig dokumentert. For tida blir den undersøkt i et doktorgradsarbeid (A.T.M. Pedersen), og foreløpige resultater fra feltarbeidet tyder sterkt på formering og på at arten skal vurderes etter IUCNs kriterier.
Antatt andel av europeisk bestand
25 - 50 %
Antatt andel av global bestand
25 - 50 %
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
> 90 %
Tidligere vurdering (2010)
NA
  • Publikasjoner

    • Elven, R., Murray, D.F., Yurtsev, B.A. & Razzhivin, V.Yu. under forb. [2010]. Annotated Panarctic Flora Checklist.
    • Jakobsen, A. 1980. En biosystematisk og autøkologisk studie over vierstarr (Carex stenolepis Less.). Cand. real. Thesis, Universitetet i Trondheim, Trondheim.