RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Carex ×halophila  F.Nyl.

spraglestarr

Kategori - livskraftig LC

Vurdering

Utført av ekspertkomité for karplanter (Norge)

Spraglestarr Carex x halophila vurderes som trygg (LC). Den er med stor sannsynlighet en hybridart mellom fjørestarr C. salina eller ishavsstarr C. subspathacea og nordlandsstarr C. aquatilis, se Volkova et al. (2008). Den er polymorf (variabel morfologisk), trolig heterogen (med flere ulike opphav), og ikke fullt stabilisert. Den er hyppig i strandenger i store deler av Nord-Norge, i alle fall nordover fra No Bodø. Arten ble for forrige rødliste vurdert som ikke stabilisert og ikke vurdert (NE). Vi har studert planten i felt og samlinger siden den gang og finner tilstrekkelig sammenheng i materialet til å akseptere den som et takson.
Antatt andel av europeisk bestand
25 - 50 %
Antatt andel av global bestand
25 - 50 %
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
> 90 %
Tidligere vurdering (2010)
NE
  • Publikasjoner

    • Volkova, P.A., Shipunov, A.B., Elven, R. & Brochmann, C. 2008. The seashore sedges of the Russian Kola Peninsula: how many species? Flora 203: 523-533