RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Carex fuliginosa  Schkuhr

Kategori - nær truet NT

Vurdering

Utført av ekspertkomité for karplanter (Norge)

Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge
Generasjonstid
10
Gjeldende kriterier
A4(c); B2b(ii,iii,iv,v)
A4
15-30 % pågående reduksjon over 10 år/3 generasjoner som inkluderer fortid og framtid hvor reduksjonen eller dens årsak ikke nødvendigvis er opphørt eller forstått eller reversibel
c
% endring basert på redusert forekomstareal, utbredelsesområde og/eller forringet habitatkvalitet
B.2
Forekomstareal
≤ 500 km²
Kjent forekomstareal
360 km²
Mørketall
1,3
Beregnet areal
468
b.ii
Pågående reduksjon av forekomstareal
b.iii
Pågående reduksjon av kvalitet og/eller areal av artens habitat
b.iv
Pågående reduksjon av antall lokaliteter eller delpopulasjoner
b.v
Pågående reduksjon av antall reproduserende individ
Dubbestarr Carex fuliginosa ssp. misandra vurderes nær truet (NT), en oppgradering fra trygg i forrige rødliste. Kategorien og oppgraderingen skyldes at vi har tatt inn trolig virkning av temperaturøkning og uttørring i fjellet. Arten er strengt knyttet til mellomalpin frostmark, sigevassmyrer og tidlig utsmeltete sigevass-snøleier på baserik grunn. Dette er naturtyper som forsvinner ved temperaturøkning. Dubbestarr er i hovedsak arktisk med en isolert og oppdelt utbredelse i høgfjellet i Sør-Norge og Nord-Skandinavia, i sør begrenset til et lite, kompakt område med sentrum på Dovrefjell, i nord med et mye større område fra No Narvik-området til Fi Alta. Vi vurderer en tilbakegang for dubbestarr som sannsynlig, men det foreligger ingen relevante undersøkelser eller forskningsprosjekter i norske fjell. Dette er en plante som bør følges opp på utvalgte steder (f.eks. i Folldal-Oppdal og indre Troms). Arten og rasen omtales med kart hos Gjærevoll (1990). Dubbestarr er arktisk sirkumpolær og en av de vanligste plantene på baserik grunn i høgarktiske områder. Den andre underarten, ssp. fuliginosa, forekommer bare i fjell i Mellom-Europa.
Hedmark
kjent
Oppland
kjent
Møre og Romsdal
kjent
Sør-Trøndelag
kjent
Nordland
kjent
Troms
kjent
Finnmark
kjent
  • Våtmarkssystemer
  • Fjell
Antatt andel av europeisk bestand
< 1 %
Antatt andel av global bestand
< 1 %
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
50 - 90 %
Tidligere vurdering (2010)
LC
BeskrivelseTidsromOmfangAlvorlighetsgrad
Klimatiske endringer > Regionale
Temperaturendring
Pågående Hele populasjonen påvirkes (> 90%) Langsom, men signifikant, reduksjon (< 20% over 10 år eller 3 generasjoner)