RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Carex appropinquata  Schumach.

taglstarr

Kategori - livskraftig LC

Vurdering

Utført av ekspertkomité for karplanter (Norge)

Taglstarr Carex appropinquata vurderes foreløpig som trygg (LC). Arten er knyttet til rikmyrer og har opplagt hatt og har fortsatt en tilbakegang på grunn av myrgrøfting. Tilbakegangen overstiger nå neppe 15 % i en vurderingsperiode (45 år). Arten har trygge populasjoner i mange landsdeler.
Antatt andel av europeisk bestand
5 - 25 %
Antatt andel av global bestand
1 - 5 %
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
50 - 90 %
Tidligere vurdering (2010)
LC