RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Blysmopsis rufa  (Huds.) Oteng-Yeboah

rustsivaks

Kategori - livskraftig LC

Vurdering

Utført av ekspertkomité for karplanter (Norge)

Rustsivaks Blysmopsis rufa vurderes som trygg (LC). Arten er knyttet til kortvokst havstrandeng og er forsvunnet fra svært mange lokaliteter i sør, i sammenheng med opphør av beite og gjengroing med høgvokste graminider som takrør Phragmites communis, havsivaks Bolboschoenus maritimus og kjempesøtgras Glyceria maxima. Den har imidlertid fortsatt mange forekomster, også i disse områdene, og er ikke i tilbakegang vest- og nordpå der gjengroingen er mindre omfattende.
Antatt andel av europeisk bestand
5 - 25 %
Antatt andel av global bestand
1 - 5 %
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
50 - 90 %
Tidligere vurdering (2010)
LC