RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Ophrys insectifera  L.

flueblom

Kategori - nær truet NT

Vurdering

Utført av ekspertkomité for karplanter (Norge)

Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge
Generasjonstid
10,0
Gjeldende kriterier
A4(b,c)
A4
15-30 % pågående reduksjon over 10 år/3 generasjoner som inkluderer fortid og framtid hvor reduksjonen eller dens årsak ikke nødvendigvis er opphørt eller forstått eller reversibel
b
% endring basert på egnet bestandsindeks for arten
c
% endring basert på redusert forekomstareal, utbredelsesområde og/eller forringet habitatkvalitet
Flueblom Ophrys insectifera vurderes som nær truet (NT) fordi den har en pågående tilbakegang og fordi den er knyttet til truete naturtyper. Arten er overalt knyttet til kalkgrunn og hovedsakelig til kalkfuruskog eller kalktørreng, av og til kalkmyrer, og noen steder nordpå til grasmark på skjellsanddyner. Den finnes i tre adskilte områder i Norge: på søndre Østlandet (fra Te Kragerø nord til Bu Hole), i Nord-Trøndelag (Steinkjer, Snåsa og Nærøy) og i Salten (No Gildeskål, Beiarn og Bodø). Se Elven et al. (2013). I nord er den utsatt for gjengroing. I sør er nedbygging, gjengroing og/eller hogst de større truslene. En større andel tidligere kjente forekomster, særlig i Vestfold og Telemark, er ødelagt. Tilbakegangen innen inneværende vurderingsperiode (satt til 30 år) vurderes som over 15 %, men neppe over 30 %, ut fra de opplysninger som har vært tilgjengelige for vurderingen. Utbredelsesområde og forekomstareal kan ikke beregnes på grunn av omfattende hemmelighold av opplysninger, også i de databaser hos Artsdatabanken som vi baseres oss på. Arten skulle trolig vært vurdert som sårbar, men på grunn av hemmeligholdet kan dette ikke begrunnes kvantitativt. Flueblom er europeisk med tyngdepunkt i Mellom-Europa og utbredt øst til Karpatene og Vest-Russland. De tre delområdene i Norge er alle noe isolerte fra artens utbredelse ellers, det i Trøndelag minst, og forekomstene i Nordland utgjør artens nordgrense.
Østfold
kjent
Buskerud
kjent
Vestfold
kjent
Telemark
kjent
Nord-Trøndelag
kjent
Nordland
kjent
  • Våtmarkssystemer
  • Kysttilknyttet mark
  • Berg, ur og grunnlendt mark
  • Skog
  • Semi-naturlig eng og hei
Antatt andel av europeisk bestand
< 1 %
Antatt andel av global bestand
< 1 %
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
50 - 90 %
Tidligere vurdering (2010)
NT
BeskrivelseTidsromOmfangAlvorlighetsgrad
Høsting
Flora-/faunakriminalitet
Pågående Minoriteten av populasjonen påvirkes (< 50%) Ukjent
Påvirkning på habitat > Landbruk > Opphørt/redusert drift
Beite
Pågående Minoriteten av populasjonen påvirkes (< 50%) Ukjent
Påvirkning på habitat > Habitatpåvirkning - ikke jord- eller skogbruksaktivitet (terrestrisk) > Utbygging/utvinning
Boligbebyggelse/boligutbygging
Pågående Minoriteten av populasjonen påvirkes (< 50%) Langsom, men signifikant, reduksjon (< 20% over 10 år eller 3 generasjoner)
Påvirkning på habitat > Habitatpåvirkning - ikke jord- eller skogbruksaktivitet (terrestrisk) > Utbygging/utvinning
Utvinning (gruvedrift og steinbrudd)
Pågående Minoriteten av populasjonen påvirkes (< 50%) Ukjent
Påvirkning på habitat > Landbruk > Skogbruk (kommersielt)
Skogsdrift, hogst og skjøtsel
Pågående Minoriteten av populasjonen påvirkes (< 50%) Ukjent
  • Publikasjoner

    • Elven, R., Fremstad, E. & Pedersen, O. 2013. Distribution maps of Norwegian vascular plants. IV. The eastern and northeastern elements. Academika Publishing, Trondheim