RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Lysiella oligantha  (Turcz.) Nevski

sibirnattfiol

Kategori - sterkt truet EN

Vurdering

Utført av ekspertkomité for karplanter (Norge)

Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge
Generasjonstid
10
Gjeldende kriterier
B2a(i)b(ii,iii,iv); D1
B.2
Forekomstareal
≤ 500 km²
Kjent forekomstareal
36 km²
Mørketall
1,5
Beregnet areal
54
a.i
Kraftig fragmentering
b.ii
Pågående reduksjon av forekomstareal
b.iii
Pågående reduksjon av kvalitet og/eller areal av artens habitat
b.iv
Pågående reduksjon av antall lokaliteter eller delpopulasjoner
D.1
Antall reproduserende individ ≤ 250
Sibirnattfiol Lysiella oligantha vurderes som sterkt truet (EN) fordi den har få og individfattige forekomster, en fragmentert utbredelse og generell tilbakegang. Forekomster er tapt ved offentlig anleggsvirksomhet og overbeite. Arten vokser i alpin og subalpin hei og på berg i områder med kalkgrunn. Den har sine eneste europeiske forekomster i Troms-Finnmark og Nord-Sverige, se Gjærevoll (1990). Den har vært kjent fra ca. 12 lokaliteter fra Tr Målselv til Fi Porsanger, og de siste 25 årene er den gjenfunnet på ca. seks av disse, på den største forekomsten (i Tr Nordreisa) med i hvert fall 25 planter i 1988, og dessuten med nye funn i 2009 på nye lokaliteter i Tr Kåfjord: Ankerlia og Nordreisa: Styggøyelva (T. Alm pers. medd.) og på "to i Nordreisa og en i Kåfjord ... til sammen ca. 25 planter sett" (G. Gaarder pers. medd.). Tilbakegangen på enkelte lokaliteter skyldes sterkt overbeite av tamrein (til dels i verneområder og i nasjonalparker). Arten er dessuten blitt over-samlet til herbarier i tidligere tid, men dette har opphørt. Forvaltningen av reindriften på lokalitetene i Nordreisa og Porsanger er en trussel mot denne arten. Denne arten er fredet og på Bernkonvensjonens liste over hva Norge spesielt skal ivareta. Det er derfor bekymringsfullt at en viktig forekomst på fjellet Sakkobadne i Fi Alta ble ødelagt nylig under omlegging av E18 (se også småmyrsildre Saxifraga hirculus ssp. compacta). Arten bør ettersøkes på lokalitetene der den ikke er dokumentert fra de siste 25-100 år. Sibirnattfiol er ellers bare kjent fra svært spredte forekomster i Sibir og sør til fjellstrøk i Sentral-Asia, overalt som svært sjelden. Mønsteret tyder på at arten i sin helhet har en reliktpreget utbredelse i inneværende mellomistid. En realistisk vurdering av denne arten hemmes imidlertid sterkt av hemmelighold av opplysninger, i offentlige arkiver og databaser (f.eks. Artsdatabankens), og ellers.
Troms
kjent
Finnmark
kjent
  • Berg, ur og grunnlendt mark
  • Fjell
Antatt andel av europeisk bestand
> 50 %
Antatt andel av global bestand
< 1 %
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
50 - 90 %
Tidligere vurdering (2010)
EN
BeskrivelseTidsromOmfangAlvorlighetsgrad
Høsting
Flora-/faunakriminalitet
Opphørt (kan inntreffe igjen) Minoriteten av populasjonen påvirkes (< 50%) Ukjent
Påvirkning fra stedegne arter
Påvirker habitatet (beite tråkk mm.)
Pågående Minoriteten av populasjonen påvirkes (< 50%) Langsom, men signifikant, reduksjon (< 20% over 10 år eller 3 generasjoner)
Påvirkning på habitat > Habitatpåvirkning - ikke jord- eller skogbruksaktivitet (terrestrisk) > Utbygging/utvinning
Infrastruktur (veier, broer, flyplasser mm.)
Pågående Minoriteten av populasjonen påvirkes (< 50%) Rask reduksjon (> 20% over 10 år eller 3 generasjoner)
  • Publikasjoner

    • Gjærevoll, O. 1990. Maps of distribution of Norwegian vascular plants. II. Alpine plants. Tapir, Trondheim.
    • Nordhagen, R. 1936. Om Arenaria humifusa Wg. og dens betydning for utforskningen av Skandinavias eldste floraelement. Bergens Mus. Årbok, Naturv. Rekke. 1935 1: 1-183