RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Herminium monorchis  (L.) R.Br.

honningblom

Kategori - kritisk truet CR

Vurdering

Utført av ekspertkomité for karplanter (Norge)

Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge
Generasjonstid
5,0
Gjeldende kriterier
C2a(ii); D1
C.2
Pågående populasjonsreduksjon og
a.ii
Totalt < 250 individ og ≥ 90% i en delpopulasjon
D.1
Antall reproduserende individ ≤ 50
Bakgrunnsdata
Kjent populasjonsstørrelse
7
Mørketall
5
Beregnet populasjonstørrelse
35
Honningblom Herminium monorchis vurderes som kritisk truet (CR) på grunn av svært få reproduserende individer med pågående reduksjon. Arten er knyttet til fuktig, baserik slåtteeng og beiteeng og til havstrandeng. Situasjonen for den opp til 1996 beskrives av Økland & Økland i Fægri & Danielsen (1996): Totalt har den vært kjent fra 45-50 forekomster, etter 1950 fra 10, etter 1980 fra 5, hvorav 4 kunne bekreftes opp til 1986. Den siste dokumentasjonen i samlingene er fra 1992 (Øf Hvaler: Asmaløy). I dag er arten kjent fra to eller tre forekomster, alle på Hvaler (sist sett i 2011). I hvert fall en av forekomstene på Hvaler (Hellekilen på Kirkeøy) var individrik sist den ble inventert, men dette har også vært tilfelle med flere andre forekomster som for lengst er forsvunnet. Ved inventering i 2009 ble 29 individer funnet, i 2011 7 individer. Arten ble observert i 2014 på tre delforekomster på Asmaløy (M. Evju pers. medd.). Hoveddelen av tilbakegangen for denne arten fant sted før 1950 og er vanskelig å forklare ut fra endring i jordbruksmetoder eller beiteintensitet. Økland & Økland hadde også problemer med å forklare tilbakegangen. En handlingsplan for honningblom ser fremdeles ut til å kun være under bearbeidelse. Honningblom er vidt utbredt eurasiatisk.
Østfold
kjent
  • Fjæresonesystemer
  • Våtmarkssystemer
Antatt andel av europeisk bestand
< 1 %
Antatt andel av global bestand
< 1 %
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
< 10 %
Tidligere vurdering (2010)
CR
BeskrivelseTidsromOmfangAlvorlighetsgrad
Påvirkning på habitat > Landbruk > Jordbruk
Drenering (grøfting)
Kun historisk Minoriteten av populasjonen påvirkes (< 50%) Langsom, men signifikant, reduksjon (< 20% over 10 år eller 3 generasjoner)
Påvirkning på habitat > Landbruk > Skogbruk (kommersielt) > Skogsdrift, hogst og skjøtsel
Grøfting og grøfterens (f.eks. myr og sumpskog)
Kun historisk Minoriteten av populasjonen påvirkes (< 50%) Langsom, men signifikant, reduksjon (< 20% over 10 år eller 3 generasjoner)
Påvirkning på habitat > Landbruk > Opphørt/redusert drift
Slått
Kun historisk Minoriteten av populasjonen påvirkes (< 50%) Langsom, men signifikant, reduksjon (< 20% over 10 år eller 3 generasjoner)
Påvirkning på habitat > Landbruk > Opphørt/redusert drift
Beite
Kun historisk Majoriteten av populasjonen påvirkes (50-90%) Langsom, men signifikant, reduksjon (< 20% over 10 år eller 3 generasjoner)
  • Publikasjoner

    • Fægri, K. & Danielsen, A. 1996. Maps of distribution of Norwegian vascular plants. III. The southeastern element. Fagbokforlaget, Bergen. 129 + 40 s.