RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Dactylorhiza majalis sphagnicola  (Höppner) Aver.

smalmarihand

Vurdert under navnet
Dactylorhiza sphagnicola

Kategori - sårbar VU

Vurdering

Utført av ekspertkomité for karplanter (Norge)

Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge
Generasjonstid
10,0
Gjeldende kriterier
A4(b,c)
A4
30-50 % pågående reduksjon over 10 år/3 generasjoner som inkluderer fortid og framtid hvor reduksjonen eller dens årsak ikke nødvendigvis er opphørt eller forstått eller reversibel
b
% endring basert på egnet bestandsindeks for arten
c
% endring basert på redusert forekomstareal, utbredelsesområde og/eller forringet habitatkvalitet
Smalmarihand Dactylorhiza majalis ssp. sphagnicola vurderes som sårbar (VU) fordi den har hatt en markert tilbakegang som fortsetter, og fordi dens voksesteder har vært og fortsatt er utsatt for inngrep. Arten er knyttet til minerotrofe låglandsmyrer, men har et spenn fra fattigmyr til rikmyr. Disse skogsmyrene er for en svært stor del blitt grøftet ut, og vi antar at godt over halvparten av norske forekomster er forsvunnet. Funnfrekvensene for denne arten er misledende fordi én botaniker (Finn Wischmann, Naturhistorisk Museum, Universitetet i Oslo) har vært spesielt opptatt av og samlet/dokumentert de fleste artene i slekta gjennom flere tiår. Vi regner med en betydelig tidligere tilbakegang, muligens mer enn 30 % innen en vurderingsperiode (ca. 30 år), men antar at framtidig tilbakegang ikke vil overstige 30 % per vurderingsperiode. Vi godtar som smalmarihand planter fra våte myrer på Østlandet og Sørlandet fra He Rendalen og Ringsaker og Op Nordre Land sør til VA Søgne (og kanskje Farsund). Arten har vært angitt fra Vestlandet og ganske ofte og nylig fra Trøndelag, Nordland og Troms (bl.a. i Artskart), men vi anser alle disse angivelsene som tvilsomme (og som høyst trolig hørende til engmarihand D. incarnata). De er ikke tatt hensyn til ved vurderingen. Smalmarihand hører, sammen med purpurmarihand ssp. purpurella og lappmarihand ssp. lapponica til den såkalte kongsmarihand-gruppa D. majalis s. lat. Hele gruppa er tetraploid og trolig oppstått ved hybridisering mellom de to diploide plantene engmarihand D. incarnata og skogmarihand D. maculata ssp. fuchsii, koplet med dobling av kromosomtall. Genetisk variasjon og taksonomi i gruppen behandles av Hedrén et al. (2012). To arter har vært antydet innen smalmarihand i Skandinavia, under navnene D. traunsteineri og D. sphagnicola. Det er nylig påvist av H.Æ. Pedersen, forfatteren til orkideer i Flora Nordica, at D. traunsteineri er mellomeuropeisk og ikke forekommer i Norden, og at alt nordisk materiale hører til D. majalis ssp. sphagnicola. Vi har fulgt antydningen. Underarten er europeisk, men utbredelsen er lite kjent på grunn av de taksonomiske problemene.
Østfold
kjent
Oslo og Akershus
kjent
Hedmark
kjent
Oppland
kjent
Buskerud
kjent
Vestfold
kjent
Telemark
kjent
Aust-Agder
kjent
Vest-Agder
kjent
  • Våtmarkssystemer
Antatt andel av europeisk bestand
1 - 5 %
Antatt andel av global bestand
1 - 5 %
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
50 - 90 %
Tidligere vurdering (2010)
VU
BeskrivelseTidsromOmfangAlvorlighetsgrad
Påvirkning på habitat > Landbruk > Skogbruk (kommersielt) > Skogsdrift, hogst og skjøtsel
Grøfting og grøfterens (f.eks. myr og sumpskog)
Pågående Minoriteten av populasjonen påvirkes (< 50%) Langsom, men signifikant, reduksjon (< 20% over 10 år eller 3 generasjoner)
  • Publikasjoner

    • Hedren, M., Skrede, S., Imsland, S. & Frøland, T. 2012. Systematisk position av några norska Dactylorhiza-former. Blyttia 70: 139-155