RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Agrilus biguttatus  (Fabricius, 1777)

toflekkpraktbille

Kategori - sterkt truet EN

Vurdering

Utført av ekspertkomité for biller

Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge
Gjeldende kriterier
B1a(i)b(iii)+2a(i)b(iii)
B.1
Utbredelsesområde
≤ 5000 km²
Kjent utbredelsesområde
231 km²
Mørketall
5
Beregnet areal
1155
B.2
Forekomstareal
≤ 500 km²
Kjent forekomstareal
16 km²
Mørketall
5
Beregnet areal
80
a.i
Kraftig fragmentering
b.iii
Pågående reduksjon av kvalitet og/eller areal av artens habitat
Toflekkpraktbille utvikles i barken på grove stammer og greiner av eik. To eldre funn fra Risør i Aust-Agder og to funn fra Larvik i Vestfold i 1980-81. De sistnevnte funn kan ha bakgrunn i en oppblomstring på tørkestressede eiker etter tørkesomrene sist på 70-tallet. Nylig også funnet i TEY, Kragerø, Berg (2006). Den finnes sannsynligvis ennå i Farris-området i Larvik, og kanskje også spredt ned til Aust-Agder, men dens krav til gamle eiker med grov bark som er nylig død eller tørkestresset, gjør at den nok er svært spredt, kraftig fragmentert og lokalt forekommende. Arten oppnår dermed EN under B-kriteriet.
Vestfold
kjent
Aust-Agder
kjent
  • Skog
Antatt andel av europeisk bestand
< 1 %
Antatt andel av global bestand
< 1 %
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
10 - 50 %
Tidligere vurdering (2010)
EN
BeskrivelseTidsromOmfangAlvorlighetsgrad
Påvirkning på habitat > Habitatpåvirkning - ikke jord- eller skogbruksaktivitet (terrestrisk) > Annen påvirkning på habitat
Uttak av død ved (stående *gadd* og liggende *læger*)
Pågående Minoriteten av populasjonen påvirkes (< 50%) Langsom, men signifikant, reduksjon (< 20% over 10 år eller 3 generasjoner)
Påvirkning på habitat > Landbruk > Skogbruk (kommersielt) > Skogsdrift, hogst og skjøtsel
Uttak av død ved (stående *gadd* og liggende *læger*)
Pågående Majoriteten av populasjonen påvirkes (50-90%) Langsom, men signifikant, reduksjon (< 20% over 10 år eller 3 generasjoner)
Påvirkning på habitat > Landbruk > Skogbruk (kommersielt) > Skogreising/treslagskifte
Skogreising (aktiv gjenplanting av tidligere åpen mark)
Pågående Ukjent Ukjent
  • Publikasjoner

    • Borgersen, B., Halvorsen, D.E. & Stenløkk, J.A. 1985. Nye funn av biller i Vestfold, Norge Norw. J. Entomol. 32: 40-41
    • Ehnstrom, B. & Axelsson, R. 2002. Insektsgnag i bark och ved. ArtDatabanken, SLU, Uppsala