RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Dactylorhiza incarnata  (L.) Soó

engmarihand

Kategori - livskraftig LC

Vurdering

Utført av ekspertkomité for karplanter (Norge)

Engmarihand Dactylorhiza incarnata vurderes som trygg (LC), liksom sine to underarter grasmarihand ssp. incarnata og blodmarihand ssp. cruenta. Vurderingen bygger på at arten har svært mange og individrike populasjoner i høgereliggende strøk og i Midt- og Nord-Norge (av begge underartene). Den har gått sterk tilbake i låglandet sørpå og langs kysten, men denne tilbakegangen ligger nå for en stor del flere tiår bakover i tid, for en hoveddel før 1980, og faller dermed utafor vurderingsperioden (ca. 30 år). Tilbakegangen skyldtes grøfting av baserike myrer, opphør av utslått og beite i utmark, og gjengroing av strandsumper. Arten er mangformig, trolig med flere raser, og tilbakegangen gjaldt spesielt og meget sterkt en sumprase på Sørøstlandet (uten eller med bladflekker, dvs. bestemt til enten eng- eller blodmarihand) og en strandengrase på Jæren. Status for disse, både systematisk og når det gjelder tilbakegang, er uviss. Engmarihand er vidt utbredt i Europa og Vest-Asia. For en nyere genetisk og systematisk vurdering av arten, se Hedrén et al. (2012).
Antatt andel av europeisk bestand
1 - 5 %
Antatt andel av global bestand
1 - 5 %
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
50 - 90 %
Tidligere vurdering (2010)
LC
  • Publikasjoner

    • Hedren, M., Skrede, S., Imsland, S. & Frøland, T. 2012. Systematisk position av några norska Dactylorhiza-former. Blyttia 70: 139-155