RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Cypripedium calceolus  L.

marisko

Kategori - nær truet NT

Vurdering

Utført av ekspertkomité for karplanter (Norge)

Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge
Generasjonstid
10
Gjeldende kriterier
A4(a,b,c); B2a((i))b(ii,iii,iv,v)
A4
15-30 % pågående reduksjon over 10 år/3 generasjoner som inkluderer fortid og framtid hvor reduksjonen eller dens årsak ikke nødvendigvis er opphørt eller forstått eller reversibel
a
% endring basert på direkte observasjoner
b
% endring basert på egnet bestandsindeks for arten
c
% endring basert på redusert forekomstareal, utbredelsesområde og/eller forringet habitatkvalitet
B.2
Forekomstareal
≤ 2000 km²
Kjent forekomstareal
400 km²
Mørketall
1,5
Beregnet areal
600
a.(i)
Trolig kraftig fragmentering
b.ii
Pågående reduksjon av forekomstareal
b.iii
Pågående reduksjon av kvalitet og/eller areal av artens habitat
b.iv
Pågående reduksjon av antall lokaliteter eller delpopulasjoner
b.v
Pågående reduksjon av antall reproduserende individ
Marisko Cypripedium calceolus vurderes som nær truet (NT) fordi arten har hatt en tydelig tilbakegang som trolig vil fortsette, og fordi den har et begrenset antall forekomster som trolig er fragmentert. Arten er fortsatt utbredt i mange kalkområder på Østlandet, i Midt-Norge og nord til Øst-Finnmark. Den vokser i et bredt spekter av naturtyper, bare det er på kalkholdig grunn: bar-, blandings- og lauvskog, berg og rasmark, en sjelden gang i rikmyr eller flomsoner. Hovedforekomster er ofte i rasmark eller kalkfuruskog. Funnfrekvensen etter 1995 er mye lågere enn normalt (6,4 %, mot 18,4 %), men dette har nok sammenheng med mindre innsamling etter fredning (men fotodokumentasjon inngår i funnfrekvensen). Arten er imidlertid forsvunnet som følge av nedbygging og skogsdrift på mange lokaliteter. Den er også ettersøkt uten hell på en lang rekke kjente lokaliteter der det ikke har vært vesentlige inngrep, og det er trolig at arten påvirkes negativt av gjengroing. Det er mulig at tilbakegangen er større en vi anslår. Denne er en av de få norske plantene som har vært direkte utsatt for florakriminalitet. Arten omtales med kart hos Elven et al. (2013). Marisko er (eller har vært) vidt utbredt i Eurasia, med en vikarierende art C. pubescens i Nord-Amerika. I Europa er marisko noe østlig, og de norske forekomstene er del av vestgrensa.
Oslo og Akershus
kjent
Hedmark
kjent
Oppland
kjent
Buskerud
kjent
Vestfold
kjent
Telemark
kjent
Møre og Romsdal
kjent
Sør-Trøndelag
kjent
Nord-Trøndelag
kjent
Nordland
kjent
Troms
kjent
Finnmark
kjent
  • Berg, ur og grunnlendt mark
  • Skog
Antatt andel av europeisk bestand
5 - 25 %
Antatt andel av global bestand
< 1 %
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
50 - 90 %
Tidligere vurdering (2010)
NT
BeskrivelseTidsromOmfangAlvorlighetsgrad
Høsting
Flora-/faunakriminalitet
Pågående Minoriteten av populasjonen påvirkes (< 50%) Ukjent
Påvirkning på habitat > Landbruk > Skogbruk (kommersielt) > Skogsdrift, hogst og skjøtsel
Åpne hogstformer (flatehogst og frøtrehogst som også inkluderer uttak av rotvelt, råtne trær, tørrgran etc.)
Pågående Minoriteten av populasjonen påvirkes (< 50%) Ukjent
Påvirkning på habitat > Habitatpåvirkning - ikke jord- eller skogbruksaktivitet (terrestrisk) > Utbygging/utvinning
Utvinning (gruvedrift og steinbrudd)
Opphørt (kan inntreffe igjen) Minoriteten av populasjonen påvirkes (< 50%) Ukjent
Påvirkning på habitat > Landbruk > Opphørt/redusert drift
Beite
Pågående Minoriteten av populasjonen påvirkes (< 50%) Ukjent
  • Publikasjoner

    • Elven, R., Fremstad, E. & Pedersen, O. 2013. Distribution maps of Norwegian vascular plants. IV. The eastern and northeastern elements. Academika Publishing, Trondheim