RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Cephalanthera longifolia  (L.) Fritsch

hvit skogfrue

Kategori - nær truet NT

Vurdering

Utført av ekspertkomité for karplanter (Norge)

Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge
Generasjonstid
10
Gjeldende kriterier
A4(c); B2b(iii)
A4
15-30 % pågående reduksjon over 10 år/3 generasjoner som inkluderer fortid og framtid hvor reduksjonen eller dens årsak ikke nødvendigvis er opphørt eller forstått eller reversibel
c
% endring basert på redusert forekomstareal, utbredelsesområde og/eller forringet habitatkvalitet
B.2
Forekomstareal
≤ 500 km²
b.iii
Pågående reduksjon av kvalitet og/eller areal av artens habitat
Kvit skogfrue Cephalanthera longifolia vurderes som nær truet (NT) fordi den har noe begrenset antall forekomster, pågående tilbakegang, og den er knyttet til en sårbar naturtype. Den vokser i edellauvskog og blandingsskog på varme steder og baserik grunn. Arten har fortsatt en forholdsvis stor utbredelse i kyststrøk fra Bu Hurum (og Drammen, men innført der) til ST Ørland, med konsentrasjon av lokaliteter i Agder, Hordaland og Møre og Romsdal. Vi regner med en viss tilbakegang på grunn av nedbygging og av hogst, kanskje med treslagsskifte, men tilbakegangen er ikke dramatisk. I Hordaland er arten i spredning, har fordel av gjengroing i kulturlandskapet, og inngår på åpne/halvåpne steder i skog og skogkanter, noen steder i frukthager i gjengroingsfase. For denne som for mange andre orkideer er funnfrekvens lite brukbar, delvis fordi oppmerksomheten om artene har økt vesentlig i senere tiår, delvis fordi den ikke lenger blir samlet på grunn av fredning. For kvit skogfrue er funnfrekvensen etter 1995 på 16,7 % som er litt under normalen på 18,4 %. Arten er omtalt med kart hos Fægri (1960). Kvit skogfrue er vidt utbredt i Europa, Nordvest-Afrika og Vest-Asia. Forekomstene på Vestlandet er de nordligste i Europa, og arten er funnet vesentlig lengre nord der enn ellers på kontinentet.
Buskerud
kjent
Telemark
kjent
Aust-Agder
kjent
Vest-Agder
kjent
Rogaland
kjent
Hordaland
kjent
Sogn og Fjordane
kjent
Møre og Romsdal
kjent
Sør-Trøndelag
kjent
  • Skog
Antatt andel av europeisk bestand
1 - 5 %
Antatt andel av global bestand
1 - 5 %
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
> 90 %
Tidligere vurdering (2010)
NT
BeskrivelseTidsromOmfangAlvorlighetsgrad
Påvirkning på habitat > Landbruk > Skogbruk (kommersielt) > Skogsdrift, hogst og skjøtsel
Åpne hogstformer (flatehogst og frøtrehogst som også inkluderer uttak av rotvelt, råtne trær, tørrgran etc.)
Pågående Minoriteten av populasjonen påvirkes (< 50%) Ukjent
  • Publikasjoner

    • Pedersen, O. & Hanssen, E.W. 2005. Registrering av hvit skogfrue på Agder 28.-29. mai 2005 Blyttia 63: 166-168
    • Fægri, K. 1960. Maps of distribution of Norwegian vascular plants. I. The coast plants.
    • Skrede, S. & Salvesen, P.H. 2005. Kartlegging av hvit skogfrue Cephalanthera longifolia (L.) Fritsch og vern av den i veikanten av Nasjonal turistvei Hardanger, riksvei 7 Blyttia 63: 158-165
    • Fadnes, P. 2007. Stor forekomst av kvit skogfrue Cephalanthera longifolia i Tysnes kommune Blyttia 65: 2-3