RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Zostera marina  L.

ålegras

Kategori - livskraftig LC

Vurdering

Utført av ekspertkomité for karplanter (Norge)

Ålegras Zostera marina og smalålegras Z. angustifolia er ikke fullt utredet. Mange forfattere regner dem som én art, andre som to distinkte arter. Mellomformer er ikke observert i Norge. De forekommer i parallell langs nesten hele kysten, men med smalålegras som dominerende eller enerådende art i nord. Begge vurderes som trygge (LC).
Antatt andel av europeisk bestand
1 - 5 %
Antatt andel av global bestand
< 1 %
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
10 - 50 %
Tidligere vurdering (2010)
LC