RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Metamelanea caesiella  (Th. Fr.) Henssen

Kategori - sterkt truet EN

Vurdering

Utført av ekspertkomité for lav

Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge
Generasjonstid
33
Gjeldende kriterier
D1
D.1
Antall reproduserende individ ≤ 250
Arten er i Norge kun kjent fra fire lokaliteter i Oppdal (1864, typelokaliteten), Oslo (1905), Sør-Fron (2011) og Hole (2012). Den er ellers kjent fra noen få lokaliteter i Mellom-Europa (Jørgensen 2007, Jørgensen & Nordin 2009). Den vokser på åpne,bratte kalkberg - et miljø som er relativt godt undersøkt og mørketallet er derfor satt lavt. Ingen direkte trusler er kjent annet enn muligens gjenvoksning og utskygging på lokalitetene.For estimering av populasjonsstørrelse er det brukt sjablong og individstørrelsen er definert til 0,01 m2. De kjente populasjonene er svært små og det antas et gjennomsnittlig individtall per lokalitet på 2. Med utgangspunkt i sannsynlige forekomster gir dette en estimert populasjonsstørrelse på 80 individer (4 kjente lokaliteter × 10 mørketall × 2 individer pr. lokalitet). Arten er rødlistet som EN med D1 som gjeldende kriterium.
Oslo og Akershus
kjent
Oppland
kjent
Buskerud
kjent
Sør-Trøndelag
kjent
  • Berg, ur og grunnlendt mark
Antatt andel av europeisk bestand
> 50 %
Antatt andel av global bestand
> 50 %
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
> 90 %
Tidligere vurdering (2010)
NE
  • Publikasjoner

    • Jørgensen, P.M. 2007. Lichinaceae Nordic Lichen Flora 3: 46-76
    • Jørgensen, P.M. & Nordin, A. 2009. Lichens known mainly from Norwegian type-specimens Graphis Scripta 21: 1-20