RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Lopadostoma pouzarii  Granmo & L.E. Petrini

Kategori - sårbar VU

Vurdering

Utført av ekspertkomité for sopper

Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge
Gjeldende kriterier
C2a(i)
C.2
Pågående populasjonsreduksjon og
a.i
Totalt < 10000 individ og største delpopulasjon ≤ 1000 individ
Bakgrunnsdata
Kjent populasjonsstørrelse
12
Mørketall
50
Beregnet populasjonstørrelse
600
Lopadostoma pouzarii er funnet på død ved av alm, og er kjent som en almeart også i Sverige, men den skal også være funnet på osp både ett sted i Nordland (muligens avvikende DNA) og i Nord-Sverige. Etter undersøkelser av mange hundre almer over hele Sør-Norge bl.a. i ARKO-prosjektet 2011-2014, er den nå kjent fra ca. 12 lokaliteter fra Østlandet og hovedsakelig langs kysten nord til Nordland. Hovedhabitatet alm er i tilbakegang pga. almesyke og hjortebeiting på bark av levende almetrær, og vertstreet alm er derfor oppført på rødlista. Arten er kjent av relativt få personer, mørketallene regnes derfor som høye. Det virkelige antallet lokaliteter antas ikke å overskride 600, noe som antas å tilsvare omtrent 6000 individer, basert på antakelse om 10 individer pr. lokalitet (5 geneter og 2 rameter/genet). Arten rødlistes som VU etter C2a(i) på grunnlag av totalbestand <10 000 ind., antatt pågående reduksjon i habitat og bestand, og små del-populasjoner.</span>
  • Skog
Antatt andel av europeisk bestand
Helt ukjent
Antatt andel av global bestand
Helt ukjent
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
Helt ukjent
Tidligere vurdering (2010)
NE
BeskrivelseTidsromOmfangAlvorlighetsgrad

Påvirkning på habitat
Pågående Ukjent Langsom, men signifikant, reduksjon (< 20% over 10 år eller 3 generasjoner)

Påvirkning fra stedegne arter
Pågående Minoriteten av populasjonen påvirkes (< 50%) Langsom, men signifikant, reduksjon (< 20% over 10 år eller 3 generasjoner)

Fremmede arter
Pågående Minoriteten av populasjonen påvirkes (< 50%) Langsom, men signifikant, reduksjon (< 20% over 10 år eller 3 generasjoner)