RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Annulohypoxylon minutellum  (Syd. & P. Syd.) Y.M. Ju, J.D. Rogers & H.M. Hsieh

Kategori - sterkt truet EN

Vurdering

Utført av ekspertkomité for sopper

Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge
Gjeldende kriterier
C2a(i)
C.2
Pågående populasjonsreduksjon og
a.i
Totalt < 2500 individ og største delpopulasjon ≤ 250 individ
Bakgrunnsdata
Kjent populasjonsstørrelse
1
Mørketall
50
Beregnet populasjonstørrelse
50
Annulohypoxylon minutellum er en kjernesopp som er knyttet til død ved av gammel eik (som nedbryter). Første funn i Skandinavia ble gjort i Vf Tønsberg i 2013 (Nordén 2014). Den antas å være en sørlig art med utpostbestand i Norge. Arten kjennes av få personer (men er langlivet), og antas å ha relativt høye mørketall. På den annen side har ettersøk i Sverige og Danmark ikke gitt resultat. Det virkelige antallet lokaliteter antas ikke å overstige 50, noe som tilsvarer omtrent 500 individer, basert på antakelse om 10 individer pr. lokalitet (5 geneter og 2 rameter/genet). Arten rødlistes som EN etter C2a(i) på grunnlag av totalbestand <2500 ind., antatt pågående reduksjon i habitat og bestand, og små del-populasjoner.</span>
  • Skog
Antatt andel av europeisk bestand
Helt ukjent
BeskrivelseTidsromOmfangAlvorlighetsgrad

Påvirkning på habitat
Pågående Ukjent Langsom, men signifikant, reduksjon (< 20% over 10 år eller 3 generasjoner)