RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Leproplaca cirrochroa  (Ach.) Th. Fr.

Vurdert under navnet
Caloplaca cirrochroa

Kategori - nær truet NT

Vurdering

Utført av ekspertkomité for lav

Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge
Generasjonstid
33,0
Gjeldende kriterier
D1
D.1
Antall reproduserende individ ≤ 2000
Arten er sjelden og vokser på vertikale til overhengte, sterkt kalkrike bergvegger på varme, syd- til vestvendt, men gjerne litt skyggefulle steder. Den er mest vanlig på Østlandet hvor den forekommer fra Bamble til Sel (belegg) eller Vågå (observasjon), og har også noen få funn på Vestlandet og i Trøndelag. Dens strenge krav til et sjeldent miljø, som til en viss grad er truet av utbygging, kalkbrudd og luftforurensing, gjør arten sårbar.For estimering av populasjonsstørrelse er det brukt sjablong og individstørrelsen er definert til 0,01 m2. De kjente populasjonene er ofte små og det antas et gjennomsnittlig individtall per lokalitet på 6. Med utgangspunkt i sannsynlige forekomster gir dette en estimert populasjonsstørrelse på 1500 individer (25 kjente lokaliteter × 10 mørketall × 6 individer pr. lokalitet). Arten er rødlistet som NT med D1 som gjeldende kriterium.
Hedmark
kjent
Oppland
kjent
Buskerud
kjent
Vestfold
kjent
Telemark
kjent
Hordaland
kjent
Sør-Trøndelag
kjent
Nord-Trøndelag
kjent
  • Berg, ur og grunnlendt mark
Antatt andel av europeisk bestand
5 - 25 %
Antatt andel av global bestand
< 1 %
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
> 90 %
Tidligere vurdering (2010)
VU
BeskrivelseTidsromOmfangAlvorlighetsgrad
Forurensing > Atmosfærisk
Forsurende gasser (S-forbindelser)
Pågående Minoriteten av populasjonen påvirkes (< 50%) Langsom, men signifikant, reduksjon (< 20% over 10 år eller 3 generasjoner)
Påvirkning på habitat > Habitatpåvirkning - ikke jord- eller skogbruksaktivitet (terrestrisk) > Utbygging/utvinning
Industri/næringsutbygging
Pågående Minoriteten av populasjonen påvirkes (< 50%) Langsom, men signifikant, reduksjon (< 20% over 10 år eller 3 generasjoner)