RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Geopora cervina  (Velen.) T. Schumach.

smalsporet sandbeger

Kategori - nær truet NT

Vurdering

Utført av ekspertkomité for sopper

Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge
Gjeldende kriterier
D1
D.1
Antall reproduserende individ ≤ 2000
Smalsporet sandbeger er knyttet til elveavsatt materiale (og kalkbrudd) og utsatt for inngrep i forbindelse med vassdrag. Arten er liten og vurderes som lite ettersøkt med høye mørketall. Det er 6 kjente lokaliteter i Norge. Det virkelige antallet lokaliteter antas å ikke overstige 100, noe som tilsvarer et anslag på 2000 individer (20 individer pr. lok.). Bestandsnedgang er vanskelig å vurdere. Arten rødlistes som NT etter D1 pga. små populasjoner med <2000 individer.
Oppland
kjent
  • Flomsone
  • Sterkt endret mark
Antatt andel av europeisk bestand
Helt ukjent
Antatt andel av global bestand
Helt ukjent
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
Helt ukjent
Tidligere vurdering (2010)
NT
BeskrivelseTidsromOmfangAlvorlighetsgrad
Påvirkning på habitat > Habitatpåvirkning i limnisk miljø
Oppdemming/vannstandsregulering/overføring av vassdrag
Pågående Ukjent Ukjent
Påvirkning på habitat > Habitatpåvirkning i limnisk miljø
Vannløpsendring (flomhindring, kanalisering, utretting, moloer, terskler mm.)
Pågående Ukjent Ukjent
  • URI

    • http://www.nhm.uio.no/botanisk/nxd/sopp/nsd_b.htm