RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Leptochidium crenatulum  (Nyl.) P.M. Jørg.

Kategori - sterkt truet EN

Vurdering

Utført av ekspertkomité for lav

Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge
Generasjonstid
33
Gjeldende kriterier
C1
C1
Pågående populasjonsreduksjon
< 2500 individ og 20 % reduksjon på 5 år/2 gen.
Bakgrunnsdata
Kjent populasjonsstørrelse
1400
Mørketall
1
Beregnet populasjonstørrelse
1400
Denne svært sjeldne arten er nylig skilt ut fra den sjeldne glasshårlav (L. albociliatum). Globalt er den kjent fra Fennoskandia, på Island og i Canada (Jørgensen 2007). Hovedandelen av de kjente forekomstene i Europa ligger i Norge. Økologien er relativt dårlig kjent, men angitt økologi på etiketter kan oppsummeres med fuktige, mosekledde berg, gjerne nær vann eller elver. Innsamlinger er også gjort på sildreflater. Dersom hovedpopulasjonen er knyttet til elvbredder, vil trolig endringer i vannføring være en trussel.For estimering av populasjonsstørrelse er det brukt sjablong og individstørrelsen er definert til 0,01 m2. De kjente populasjonene er ofte relativt store og det antas et gjennomsnittlig individtall per lokalitet på 20. Med utgangspunkt i sannsynlige forekomster gir dette en estimert populasjonsstørrelse på 1400 individer (7 kjente lokaliteter × 10 mørketall × 20 individer pr. lokalitet). Arten er rødlistet som EN med C1 som gjeldende kriterium.
Buskerud
kjent
Hordaland
kjent
  • Berg, ur og grunnlendt mark
Antatt andel av europeisk bestand
> 50 %
Antatt andel av global bestand
25 - 50 %
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
> 90 %
Tidligere vurdering (2010)
EN
BeskrivelseTidsromOmfangAlvorlighetsgrad
Påvirkning på habitat > Habitatpåvirkning i limnisk miljø
Oppdemming/vannstandsregulering/overføring av vassdrag
Ukjent Ukjent Ukjent
  • Publikasjoner

    • Jørgensen, P.M. 2007. Massalongiaceae. Nordic Lichen Flora 3: 87-90.