RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Lobaria hallii  (Tuck.) Zahlbr.

fossenever

Kategori - sårbar VU

Vurdering

Utført av ekspertkomité for lav

Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge
Generasjonstid
33,0
Gjeldende kriterier
A2(a,c)+3(c)+4(c); C1
A2
30-50 % reduksjon siste 10 år/3 generasjoner hvor reduksjonen eller dens årsak ikke nødvendigvis er opphørt eller forstått eller reversibel
a
% endring basert på direkte observasjoner
c
% endring basert på redusert forekomstareal, utbredelsesområde og/eller forringet habitatkvalitet
A3
30-50 % framtidig reduksjon kommende 10 år/3 generasjoner
c
% endring basert på redusert forekomstareal, utbredelsesområde og/eller forringet habitatkvalitet
A4
30-50 % pågående reduksjon over 10 år/3 generasjoner som inkluderer fortid og framtid hvor reduksjonen eller dens årsak ikke nødvendigvis er opphørt eller forstått eller reversibel
c
% endring basert på redusert forekomstareal, utbredelsesområde og/eller forringet habitatkvalitet
C1
Pågående populasjonsreduksjon
< 10000 individ og 10 % reduksjon på 10 år/3 gen.
Bakgrunnsdata
Kjent populasjonsstørrelse
2232
Mørketall
1
Beregnet populasjonstørrelse
2232
Arten vokser primært i sumpskoger med gran- eller gråordominans fra Trøndelag til Troms. Ikke sjelden forekommer den i fossesprutsoner, særlig gjelder det forekomster i Trøndelag og på Østlandet. Arten har videre økologi enn tidligere antatt med enkeltforekomster på osp i kulturlandskap og på alm på en kirkegård. Mørketallet vurderes likevel relativt lavt sett i lys av den store kartleggingsaktiviteten i senere år. Viktigste trusler er flatehogst, vedhogst, lokal endring av fuktighetsforhold og generell reduksjon i habitat.For estimering av populasjonsstørrelse er det brukt sjablong og individstørrelsen er definert til 0,01 m2. De kjente populasjonene er ofte små og det antas et gjennomsnittlig individtall per lokalitet på 6. Med utgangspunkt i sannsynlige forekomster gir dette en estimert populasjonsstørrelse på 2232 individer (124 kjente lokaliteter × 3 mørketall × 6 individer pr. lokalitet). Arten er rødlistet som VU med A2(a,c)+3(c)+4(c), C1 som gjeldende kriterium.
Hedmark
kjent
Buskerud
kjent
Sør-Trøndelag
kjent
Nord-Trøndelag
kjent
Nordland
kjent
Troms
kjent
  • Skog
Antatt andel av europeisk bestand
25 - 50 %
Antatt andel av global bestand
1 - 5 %
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
50 - 90 %
Tidligere vurdering (2010)
VU
BeskrivelseTidsromOmfangAlvorlighetsgrad
Påvirkning på habitat > Landbruk > Skogbruk (kommersielt)
Skogsdrift, hogst og skjøtsel
Pågående Ukjent Ukjent
Påvirkning på habitat > Landbruk > Skogbruk (kommersielt) > Skogsdrift, hogst og skjøtsel
Skogreising/treslagskifte
Pågående Ukjent Ukjent