RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Sclerophora amabilis  (Tibell) Tibell

praktdoggnål

Kategori - sårbar VU

Vurdering

Utført av ekspertkomité for lav

Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge
Generasjonstid
33,0
Gjeldende kriterier
A2(c)+3(c)+4(c); C1; D1
A2
30-50 % reduksjon siste 10 år/3 generasjoner hvor reduksjonen eller dens årsak ikke nødvendigvis er opphørt eller forstått eller reversibel
c
% endring basert på redusert forekomstareal, utbredelsesområde og/eller forringet habitatkvalitet
A3
30-50 % framtidig reduksjon kommende 10 år/3 generasjoner
c
% endring basert på redusert forekomstareal, utbredelsesområde og/eller forringet habitatkvalitet
A4
30-50 % pågående reduksjon over 10 år/3 generasjoner som inkluderer fortid og framtid hvor reduksjonen eller dens årsak ikke nødvendigvis er opphørt eller forstått eller reversibel
c
% endring basert på redusert forekomstareal, utbredelsesområde og/eller forringet habitatkvalitet
C1
Pågående populasjonsreduksjon
< 10000 individ og 10 % reduksjon på 10 år/3 gen.
D.1
Antall reproduserende individ ≤ 1000
Bakgrunnsdata
Kjent populasjonsstørrelse
320
Mørketall
1
Beregnet populasjonstørrelse
320
Arten vokser i eldre, naturskogspreget løvskog eller løvrik granskog, sjelden også i parker i kulturlandskap på løvtrær med rik bark. Den er sjelden og neppe særlig mye oversett i lys av de senere års fokus på denne artsgruppen. Mørketallet vurderes derfor relativt lavt. Viktigste trusler er flatehogst, plukkhogst og reduksjon i habitat, bl.a. pga høy hjortedyrstamme (overbeiting).For estimering av populasjonsstørrelse er det brukt sjablong og individstørrelsen er definert til 0,01 m2. De kjente populasjonene er ofte svært små og det antas et gjennomsnittlig individtall per lokalitet på 2. Med utgangspunkt i sannsynlige forekomster gir dette en estimert populasjonsstørrelse på 320 individer (32 kjente lokaliteter × 5 mørketall × 2 individer pr. lokalitet). Arten er rødlistet som VU med A2(c)+3(c)+4(c), C1, D1 som gjeldende kriterium.
Oppland
kjent
Møre og Romsdal
kjent
Sør-Trøndelag
kjent
Nord-Trøndelag
kjent
Nordland
kjent
Troms
kjent
  • Skog
Antatt andel av europeisk bestand
25 - 50 %
Antatt andel av global bestand
1 - 5 %
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
> 90 %
Tidligere vurdering (2010)
EN
BeskrivelseTidsromOmfangAlvorlighetsgrad
Påvirkning på habitat > Landbruk > Skogbruk (kommersielt)
Skogsdrift, hogst og skjøtsel
Pågående Minoriteten av populasjonen påvirkes (< 50%) Ukjent
Påvirkning på habitat > Landbruk > Skogbruk (kommersielt) > Skogsdrift, hogst og skjøtsel
Skogreising/treslagskifte
Pågående Ukjent Ukjent
Påvirkning på habitat > Habitatpåvirkning - ikke jord- eller skogbruksaktivitet (terrestrisk) > Annen påvirkning på habitat
Tynning, vedhogst, avvirkning av spesielle type trær (gamle, hule, brannskade)
Pågående Ukjent Ukjent
Påvirkning på habitat > Habitatpåvirkning - ikke jord- eller skogbruksaktivitet (terrestrisk) > Annen påvirkning på habitat
Andre