RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Bunodophoron melanocarpum  (Sw.) Wedin

kystkorallav

Kategori - nær truet NT

Vurdering

Utført av ekspertkomité for lav

Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge
Generasjonstid
33,0
Gjeldende kriterier
D1
D.1
Antall reproduserende individ ≤ 2000
Arten finnes langs kysten fra Vest-Agder til Sogn og Fjordane. Den vokser på mosekledde bergvegger i områder med høy luftfuktighet. Arten er sjelden og anses som sårbar for hogst, treslagsskifte og andre inngrep som endrer fuktighetsforholdene på lokalitetene, samt for hus- og hyttebygging.For estimering av populasjonsstørrelse er det brukt sjablong og individstørrelsen er definert til 0,01 m2. De kjente populasjonene er ofte relativt små og det antas et gjennomsnittlig individtall per lokalitet på 15. Med utgangspunkt i sannsynlige forekomster gir dette en estimert populasjonsstørrelse på 1740 individer (116 kjente lokaliteter × 1,5 mørketall × 15 individer pr. lokalitet). Arten er rødlistet som NT med D1 som gjeldende kriterium.
Vest-Agder
kjent
Rogaland
kjent
Hordaland
kjent
Sogn og Fjordane
kjent
  • Skog
  • Semi-naturlig eng og hei
Antatt andel av europeisk bestand
25 - 50 %
Antatt andel av global bestand
< 1 %
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
> 90 %
Tidligere vurdering (2010)
NT
BeskrivelseTidsromOmfangAlvorlighetsgrad
Påvirkning på habitat > Habitatpåvirkning - ikke jord- eller skogbruksaktivitet (terrestrisk)
Utbygging/utvinning
Pågående Minoriteten av populasjonen påvirkes (< 50%) Langsom, men signifikant, reduksjon (< 20% over 10 år eller 3 generasjoner)
Påvirkning på habitat > Landbruk > Skogbruk (kommersielt) > Skogreising/treslagskifte
Skogreising (aktiv gjenplanting av tidligere åpen mark)
Pågående Minoriteten av populasjonen påvirkes (< 50%) Langsom, men signifikant, reduksjon (< 20% over 10 år eller 3 generasjoner)
Påvirkning på habitat > Landbruk > Skogbruk (kommersielt) > Skogreising/treslagskifte
Treslagsskifte (gran på Vestlandet og nord for Saltfjellet, fremmede treslag)
Pågående Minoriteten av populasjonen påvirkes (< 50%) Langsom, men signifikant, reduksjon (< 20% over 10 år eller 3 generasjoner)