RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Vibidia duodecimguttata  (Poda, 1761)

Kategori - nær truet NT

Vurdering

Utført av ekspertkomité for biller

Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge
Gjeldende kriterier
D2
D.2
Forekomstareal < 40 km² eller antall lokaliteter <= 10
Arten er nylig påvist i Norge, men antas å ha hatt reproduserende bestand i flere år. Svært begrenset utbredelse i indre Sogn, men ingen åpenbare trusler mot bestanden annet enn tilfeldige hendelser som kan slå ut små isolerte bestander.
  • Skog
Antatt andel av europeisk bestand
< 1 %
Antatt andel av global bestand
< 1 %
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
Helt ukjent
BeskrivelseTidsromOmfangAlvorlighetsgrad

Klimatiske endringer
Kun i fremtiden Majoriteten av populasjonen påvirkes (50-90%) Ukjent