RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Biatora troendelagica  Holien & Printzen

Kategori - kritisk truet CR

Vurdering

Utført av ekspertkomité for lav

Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge
Generasjonstid
15,0
Gjeldende kriterier
C1
C1
Pågående populasjonsreduksjon
< 250 individ og 25 % reduksjon på 3 år/1 gen.
Bakgrunnsdata
Kjent populasjonsstørrelse
60
Mørketall
1
Beregnet populasjonstørrelse
60
Arten er bare kjent fra typelokaliteten i Orkdal i Sør-Trøndelag. Slekten har vært gjenstand for intens kartlegging i forbindelse med Artsprosjektet uten at det er oppdaget nye forekomster. Arten må derfor betraktes som ytterst sjelden, men den er liten og mørketallet er derfor satt relativt høyt.For estimering av populasjonsstørrelse er det brukt sjablong og individstørrelsen er definert til 0,01 m2. De kjente populasjonene er svært små og det antas et gjennomsnittlig individtall per lokalitet på 3. Med utgangspunkt i sannsynlige forekomster gir dette en estimert populasjonsstørrelse på 60 individer (1 kjente lokaliteter × 20 mørketall × 3 individer pr. lokalitet). Arten er rødlistet som CR med C1 som gjeldende kriterium.
Sør-Trøndelag
kjent
  • Skog
Antatt andel av europeisk bestand
> 50 %
Antatt andel av global bestand
> 50 %
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
50 - 90 %
Tidligere vurdering (2010)
NE
BeskrivelseTidsromOmfangAlvorlighetsgrad
Påvirkning på habitat > Landbruk > Skogbruk (kommersielt) > Skogsdrift, hogst og skjøtsel
Åpne hogstformer (flatehogst og frøtrehogst som også inkluderer uttak av rotvelt, råtne trær, tørrgran etc.)
Pågående Majoriteten av populasjonen påvirkes (50-90%) Rask reduksjon (> 20% over 10 år eller 3 generasjoner)