RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Biatora hypophaea  Printzen & Tønsberg

Kategori - nær truet NT

Vurdering

Utført av ekspertkomité for lav

Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge
Generasjonstid
33,0
Gjeldende kriterier
A2(c)+3(c)+4(c); C1; D1
A2
15-30 % reduksjon siste 10 år/3 generasjoner hvor reduksjonen eller dens årsak ikke nødvendigvis er opphørt eller forstått eller reversibel
c
% endring basert på redusert forekomstareal, utbredelsesområde og/eller forringet habitatkvalitet
A3
15-30 % framtidig reduksjon kommende 10 år/3 generasjoner
c
% endring basert på redusert forekomstareal, utbredelsesområde og/eller forringet habitatkvalitet
A4
15-30 % pågående reduksjon over 10 år/3 generasjoner som inkluderer fortid og framtid hvor reduksjonen eller dens årsak ikke nødvendigvis er opphørt eller forstått eller reversibel
c
% endring basert på redusert forekomstareal, utbredelsesområde og/eller forringet habitatkvalitet
C1
Pågående populasjonsreduksjon
< 20000 individ og 10 % reduksjon på 10 år/3 gen.
D.1
Antall reproduserende individ ≤ 2000
Bakgrunnsdata
Kjent populasjonsstørrelse
1560
Mørketall
1
Beregnet populasjonstørrelse
1560
Arten er hovedsakelig knyttet til løvrik kystgranskog (boreal regnskog) i Trøndelag og Nordland, men har utløpere til Vestlandet og Hedmark som tyder på en noe videre økologi. Den vokser oftest på gråor og rogn langs vassdrag. Arten er liten og blir lett oversett. Mørketallet er derfor satt relativt høyt.For estimering av populasjonsstørrelse er det brukt sjablong og individstørrelsen er definert til 0,01 m2. De kjente populasjonene er ofte svært små og det antas et gjennomsnittlig individtall per lokalitet på 3. Med utgangspunkt i sannsynlige forekomster gir dette en estimert populasjonsstørrelse på 1560 individer (26 kjente lokaliteter × 20 mørketall × 3 individer pr. lokalitet). Arten er rødlistet som NT med A2(c),A3(c), A4(c), C1 og D1 som gjeldende kriterium.
Hedmark
kjent
Hordaland
kjent
Sør-Trøndelag
kjent
Nord-Trøndelag
kjent
Nordland
kjent
  • Skog
Antatt andel av europeisk bestand
> 50 %
Antatt andel av global bestand
< 1 %
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
> 90 %
Tidligere vurdering (2010)
VU
BeskrivelseTidsromOmfangAlvorlighetsgrad
Påvirkning på habitat > Landbruk > Skogbruk (kommersielt)
Skogsdrift, hogst og skjøtsel
Pågående Ukjent Ukjent
Påvirkning på habitat > Landbruk > Skogbruk (kommersielt) > Skogsdrift, hogst og skjøtsel
Skogreising/treslagskifte
Pågående Ukjent Ukjent
Påvirkning på habitat > Habitatpåvirkning - ikke jord- eller skogbruksaktivitet (terrestrisk)
Utbygging/utvinning
Pågående Ukjent Ukjent
Påvirkning på habitat > Habitatpåvirkning - ikke jord- eller skogbruksaktivitet (terrestrisk) > Annen påvirkning på habitat
Andre