RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Rinodina stictica  Sheard & Tønsberg

Kategori - kritisk truet CR

Vurdering

Utført av ekspertkomité for lav

Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge
Generasjonstid
33,0
Gjeldende kriterier
C1
C1
Pågående populasjonsreduksjon
< 250 individ og 25 % reduksjon på 3 år/1 gen.
Bakgrunnsdata
Kjent populasjonsstørrelse
100
Mørketall
1
Beregnet populasjonstørrelse
100
Arten vokser på gran og gråor i fosserøyk og er kjent fra 3 lokaliteter: Sogn og Fjordane, Lærdal (2) og Oppland, Dokka (1). Utenfor Norge er den kjent fra et smalt belte langs vestkysten av Nord-Amerika fra Washington (USA) gjennom British Columbia (Canada) til Alaska (USA). Sorediøs art som kan være lett å overse. Trusler: bygging av kraftverk, samt skogbruk (treslagskifte, hogst).For estimering av populasjonsstørrelse er det brukt sjablong og individstørrelsen er definert til 0,01 m2. De kjente populasjonene er ofte relativt store og det antas et gjennomsnittlig individtall per lokalitet på 20. Med utgangspunkt i sannsynlige forekomster gir dette en estimert populasjonsstørrelse på 12600 individer (21 kjente lokaliteter × 30 mørketall × 20 individer pr. lokalitet). Arten er rødlistet som NT med A2(c)+3(c)+4(c), C1 som gjeldende kriterium.
Oppland
kjent
Sogn og Fjordane
kjent
  • Skog
Antatt andel av europeisk bestand
> 50 %
Antatt andel av global bestand
< 1 %
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
10 - 50 %
Tidligere vurdering (2010)
CR
BeskrivelseTidsromOmfangAlvorlighetsgrad
Påvirkning på habitat > Habitatpåvirkning i limnisk miljø
Oppdemming/vannstandsregulering/overføring av vassdrag
Pågående Hele populasjonen påvirkes (> 90%) Rask reduksjon (> 20% over 10 år eller 3 generasjoner)
Påvirkning på habitat > Landbruk > Skogbruk (kommersielt) > Skogsdrift, hogst og skjøtsel
Åpne hogstformer (flatehogst og frøtrehogst som også inkluderer uttak av rotvelt, råtne trær, tørrgran etc.)
Pågående Minoriteten av populasjonen påvirkes (< 50%) Ukjent