RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Rinodina sheardii  Tønsberg

Kategori - nær truet NT

Vurdering

Utført av ekspertkomité for lav

Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge
Generasjonstid
33,0
Gjeldende kriterier
A2(c)+3(c)+4(c); C1
A2
15-30 % reduksjon siste 10 år/3 generasjoner hvor reduksjonen eller dens årsak ikke nødvendigvis er opphørt eller forstått eller reversibel
c
% endring basert på redusert forekomstareal, utbredelsesområde og/eller forringet habitatkvalitet
A3
15-30 % framtidig reduksjon kommende 10 år/3 generasjoner
c
% endring basert på redusert forekomstareal, utbredelsesområde og/eller forringet habitatkvalitet
A4
15-30 % pågående reduksjon over 10 år/3 generasjoner som inkluderer fortid og framtid hvor reduksjonen eller dens årsak ikke nødvendigvis er opphørt eller forstått eller reversibel
c
% endring basert på redusert forekomstareal, utbredelsesområde og/eller forringet habitatkvalitet
C1
Pågående populasjonsreduksjon
< 20000 individ og 10 % reduksjon på 10 år/3 gen.
Bakgrunnsdata
Kjent populasjonsstørrelse
12600
Mørketall
1
Beregnet populasjonstørrelse
12600
Forekommer spredt i Sør-Norge og Midt-Norge, med en utpost lengst nord i Nordland (Narvik). I innlandet vokser den særlig på spesielt fuktige lokaliteter. Hovedsubstratet er osp og gran. Apothecier er sjeldne og i steril tilstand kan den lett overses eller forveksles med andre sorediøse arter. Opphør av eller redusert vannføring i bekkekløfter antas å utgjøre en trussel mot innlandspopulasjonene. En generell trussel er skogbruk (hogst, treslagskifte).For estimering av populasjonsstørrelse er det brukt sjablong og individstørrelsen er definert til 0,01 m2. De kjente populasjonene er ofte relativt store og det antas et gjennomsnittlig individtall per lokalitet på 20. Med utgangspunkt i sannsynlige forekomster gir dette en estimert populasjonsstørrelse på 12600 individer (21 kjente lokaliteter × 30 mørketall × 20 individer pr. lokalitet). Arten er rødlistet som NT med A2(c)+3(c)+4(c), C1 som gjeldende kriterium.
Oslo og Akershus
kjent
Hedmark
kjent
Oppland
kjent
Buskerud
kjent
Vestfold
kjent
Aust-Agder
kjent
Rogaland
kjent
Hordaland
kjent
Sogn og Fjordane
kjent
Nord-Trøndelag
kjent
Nordland
kjent
  • Skog
Antatt andel av europeisk bestand
> 50 %
Antatt andel av global bestand
< 1 %
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
> 90 %
Tidligere vurdering (2010)
VU
BeskrivelseTidsromOmfangAlvorlighetsgrad
Påvirkning på habitat > Habitatpåvirkning i limnisk miljø
Oppdemming/vannstandsregulering/overføring av vassdrag
Pågående Minoriteten av populasjonen påvirkes (< 50%) Langsom, men signifikant, reduksjon (< 20% over 10 år eller 3 generasjoner)
Påvirkning på habitat > Landbruk > Skogbruk (kommersielt) > Skogsdrift, hogst og skjøtsel
Åpne hogstformer (flatehogst og frøtrehogst som også inkluderer uttak av rotvelt, råtne trær, tørrgran etc.)
Pågående Minoriteten av populasjonen påvirkes (< 50%) Langsom, men signifikant, reduksjon (< 20% over 10 år eller 3 generasjoner)
Påvirkning på habitat > Landbruk > Skogbruk (kommersielt) > Skogreising/treslagskifte
Treslagsskifte (gran på Vestlandet og nord for Saltfjellet, fremmede treslag)
Pågående Minoriteten av populasjonen påvirkes (< 50%) Langsom, men signifikant, reduksjon (< 20% over 10 år eller 3 generasjoner)