RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Rinodina flavosoralifera  Tønsberg

Kategori - nær truet NT

Vurdering

Utført av ekspertkomité for lav

Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge
Generasjonstid
33,0
Gjeldende kriterier
A2(c)+3(c)+4(c); C1
A2
15-30 % reduksjon siste 10 år/3 generasjoner hvor reduksjonen eller dens årsak ikke nødvendigvis er opphørt eller forstått eller reversibel
c
% endring basert på redusert forekomstareal, utbredelsesområde og/eller forringet habitatkvalitet
A3
15-30 % framtidig reduksjon kommende 10 år/3 generasjoner
c
% endring basert på redusert forekomstareal, utbredelsesområde og/eller forringet habitatkvalitet
A4
15-30 % pågående reduksjon over 10 år/3 generasjoner som inkluderer fortid og framtid hvor reduksjonen eller dens årsak ikke nødvendigvis er opphørt eller forstått eller reversibel
c
% endring basert på redusert forekomstareal, utbredelsesområde og/eller forringet habitatkvalitet
C1
Pågående populasjonsreduksjon
< 20000 individ og 10 % reduksjon på 10 år/3 gen.
Bakgrunnsdata
Kjent populasjonsstørrelse
12000
Mørketall
1
Beregnet populasjonstørrelse
12000
Utbredt i et bredt belte (når også inn i de indre fjordstrøk) langs kysten fra Rogaland til Sogn og Fjordane, samt i Aust-Agder (2 funn). Forekommer hovedsakelig på edle løvtrær i alléer, parker og hager. Arten er beskrevet som ny for vitenskapen basert på materiale fra Norge (Hordaland, Bergen), men er utgått på typelokaliteten (felling av gammelt, døende tre). Utenfor Norge er den kjent fra England, Scotland, Kanariøyene og vestkysten av Nord-Amerika. Trues først og fremst ved at gamle trær dør/felles uten at det er sørget for nyplanting.For estimering av populasjonsstørrelse er det brukt sjablong og individstørrelsen er definert til 0,01 m2. De kjente populasjonene er ofte relativt store og det antas et gjennomsnittlig individtall per lokalitet på 20. Med utgangspunkt i sannsynlige forekomster gir dette en estimert populasjonsstørrelse på 12000 individer (20 kjente lokaliteter × 30 mørketall × 20 individer pr. lokalitet). Arten er rødlistet som NT med A2(c)+3(c)+4(c), C1 som gjeldende kriterium.
Aust-Agder
kjent
Rogaland
kjent
Hordaland
kjent
Sogn og Fjordane
kjent
  • Semi-naturlig eng og hei
Antatt andel av europeisk bestand
> 50 %
Antatt andel av global bestand
25 - 50 %
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
> 90 %
Tidligere vurdering (2010)
NT
BeskrivelseTidsromOmfangAlvorlighetsgrad
Påvirkning på habitat > Habitatpåvirkning - ikke jord- eller skogbruksaktivitet (terrestrisk) > Annen påvirkning på habitat
Vedhogst, avvirkning av spesielle type trær (gamle, hule, brannskade)
Pågående Majoriteten av populasjonen påvirkes (50-90%) Langsom, men signifikant, reduksjon (< 20% over 10 år eller 3 generasjoner)