RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Buellia asterella  Poelt & Sulzer

Kategori - kritisk truet CR

Vurdering

Utført av ekspertkomité for lav

Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge
Generasjonstid
10
Gjeldende kriterier
C1+2a(i); D1
C1
Pågående populasjonsreduksjon
< 250 individ og 25 % reduksjon på 3 år/1 gen.
C.2
Pågående populasjonsreduksjon og
a.i
Totalt < 250 ind. og største delpopulasjon ≤ 50 individ
D.1
Antall reproduserende individ ≤ 50
Bakgrunnsdata
Kjent populasjonsstørrelse
27
Mørketall
1
Beregnet populasjonstørrelse
27

Buellia asterella tilhører det xerofile steppeelementet som i hovedsak er begrenset til sørvendte, soleksponerte kalkberg og tilsvarende åpen kalkjord i nedbørsfattige områder i øvre del av Gudbrandsdalen og Valdres. Dette elementet består av 25 lavarter som i Skandinavia har sine hovedforekomster i denne regionen. Steppeelementet er definert av Larsen m fl. (2006). Buellia asterella er den en av de sjeldneste artene, begrenset til én lokalitet i Dovre (sist funnet i 1948, seinere ettersøkt) og til et begrenset område i Nordherad i Vågå, hvor følgende stedsnavn er hentet fra etiketter: Sande, Berge, Ulvsbu, Åbakken, Viste, Vistdal, Fillinse (=Fellese), Svarthåmårbekken og Vistehorten Naturreservat. Dette er også alle kjente lokaliteter i Norden. På tross av at arten er karakteristisk og ettersøkt på mange av disse lokalitetene, bl.a. av Larsen m fl. (2006), er Buellia asterella ikke registrert på mer enn tre til fire lokaliteter etter 1985 (Berge i 1985, Ulvsbu / Sandehorten Naturreservat i 2002, Uppigard Viste / Vistehorten Naturreservat, sist i 2010, og Svarthåmmårbekken 2014). På alle evt intakte lokaliteter er den meget individfattig.

De fleste funnene er gjort på knauser i kulturlandskapet (365-740 m o.h.), og disse lokalitetene er dels truet av gjengroing og dels av for hardt tråkk av beitedyr. En lokalitet, som ble oppdaget i 2013, ligger i mer naturlig, sørvendt kalkrasmark på ca 930 m høyde (Svarthåmårbekken). Innenfor Vistehorten naturreservat i Vågå, som historisk er den mest kjente lokaliteten for arten, ble det i 2005 og flere seinere år beitet hardt med geit. Dette har ført til opptråkking av kalkrik mineraljord og knusing av de myke kalkbergene som stikker opp i beitemarka, pga at dyra liker å klatre på disse. Arten har derfor svært lave (om noen) populasjoner i naturreservatet i dag. Imidlertid ser det ut til at moderat krøtterbeite er positivt (observert ved Uppigard Viste like sørøst for reservatet). Arten har lave mørketall for B og C kriteriene pga. av at man tror det er liten sannsynlighet for å finne denne høyt spesialiserte arten på flere lokaliteter i Norge. Buellia asterella er også en av de sjeldneste og mest truete lavartene, globalt vurdert, og er ellers kjent fra Sveits, Tyskland, Frankrike og England. Den er antatt å være utryddet i England, hvor den også vokste i kalkbeitemark (Anomymous 2003, Coppins et al. 2009) og i Sveits (Scheidegger & Clerc. 2002). I Tyskland er den ekstremt sjelden og truet av utryddelse (Wirth et al. 2013), bl.a. pga. eutrofiering og gjengroing (T. Spribille pers. medd.). Den er kjent fra et gammelt funn i Champagne (Poelt 1974). Det er sannsynlig at den norske populasjonen omfatter mer enn 50% av global populasjon.

For estimering av populasjonsstørrelse er det brukt sjablong og individstørrelsen er definert til 0,01 m2. De kjente populasjonene er relativt små og det antas et gjennomsnittlig individtall per lokalitet på 15. Med utgangspunkt i sannsynlige forekomster gir dette en estimert populasjonsstørrelse på 27 individer (3 kjente lokaliteter × 1,5 mørketall × 6 individer pr. lokalitet). Arten er rødlistet som CR med C1+2a(i), D1 som gjeldende kriterium.

Oppland
kjent
 • Semi-naturlig eng og hei
Antatt andel av europeisk bestand
> 50 %
Antatt andel av global bestand
> 50 %
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
10 - 50 %
Tidligere vurdering (2010)
CR
BeskrivelseTidsromOmfangAlvorlighetsgrad
Påvirkning på habitat > Landbruk > Buskap/dyrehold
Tråkk
Pågående Minoriteten av populasjonen påvirkes (< 50%) Rask reduksjon (> 20% over 10 år eller 3 generasjoner)
Påvirkning på habitat > Landbruk > Opphørt/redusert drift
Beite
Pågående Hele populasjonen påvirkes (> 90%) Rask reduksjon (> 20% over 10 år eller 3 generasjoner)
 • Publikasjoner

  • Larsen, B. H., Gaarder, G., Haugan, R. & Jordal, J. B. 2006. Naturverdier i nasjonalt verdifulle kulturlandskap. Nordherad i Vågå kommune, Oppland fylke Miljøfaglig Utredning Rapport 2006-6: 1-37
  • Anonymous 2003. Starry Breck Lichen (Buellia asterella) Species statement
  • Scheidegger, C. & Clerc, P. (eds.) 2002. Rote liste der gefährdeten Arten der Schweiz: Baum- und erdbewohnende Flechten. Hrsg. Bundesamt für Umwelt, Wald und Landschaft BUWAL, Bern, und Eidgenössische Forschungsanstalt WSL, Birmensdorf, und Conservatoire et Jardin botaniques de la Ville de Genève CJBG. BUWAL-Reihe Vollzug Umwelt. 124
  • Wirth, W., Hauck, M. & Schultz, M. 2013. Die Flechten Deutschlands, band 1-2. Eugen Ulmer KG. 1244 p.
  • Poelt, J. & Sulzer, M. 1974. Die Erdflechte Buellia epigaea, eine sammelart. Nova Hedwigia 25: 173-194
  • Coppins, B.J., Scheidegger, C. & Aptroot, A. 2009. Buellia De Not. (1846). The Lichens og Great Britain and Ireland. 228-238