RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Letharia vulpina  (L.) Hue

ulvelav

Kategori - nær truet NT

Vurdering

Utført av ekspertkomité for lav

Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge
Generasjonstid
33,0
Gjeldende kriterier
A2(c)+3(c)+4(c)
A2
15-30 % reduksjon siste 10 år/3 generasjoner hvor reduksjonen eller dens årsak ikke nødvendigvis er opphørt eller forstått eller reversibel
c
% endring basert på redusert forekomstareal, utbredelsesområde og/eller forringet habitatkvalitet
A3
15-30 % framtidig reduksjon kommende 10 år/3 generasjoner
c
% endring basert på redusert forekomstareal, utbredelsesområde og/eller forringet habitatkvalitet
A4
15-30 % pågående reduksjon over 10 år/3 generasjoner som inkluderer fortid og framtid hvor reduksjonen eller dens årsak ikke nødvendigvis er opphørt eller forstått eller reversibel
c
% endring basert på redusert forekomstareal, utbredelsesområde og/eller forringet habitatkvalitet
Ulvelav finnes i hovedsak i Europa og Nord-Amerika. Det Fennoskandiske kjerneområdet omfatter nordre deler av Østlandet og tilstøtende områder i Sverige. I Finland er arten utryddet (Jääskeläinen et al. 2010). Ulvelav vokser på gammel furugadd og greiner på eldgammel krokfuru i høyereliggende, kontinental furuskog. Den kan også vokse på gammelbjørk, vindskier, tak og gjerdestolper i områder som har større overskuddspopulasjoner. Arten tilhører et østlig "taigaelement" i lavfloraen, og er i tillegg til østre Østlandet bare kjent fra indre deler av Møre og Romsdal og indre Trøndelag. Ulvelav er en karismatisk lav som er lett å kjenne, så utbredelsen er godt kjent. Den er stedvis ganske vanlig, men spredt utbredt og mangler i store områder hvor den naturlig hører til. Dette skyldes i stor grad tilbakegang på grunn av skogbruk lang tid tilbake (mer enn 3 generasjoner). Store populasjoner finnes i Femundsmarka nasjonalpark og Honnsrøve naturreservat i Skjåk. Bare i dette reservatet finnes arten (estimert) på 60000-80000 bjørketrær, og 5000-10000 furutrær (Solås et al. 1997). I naturskogsområder hvor arten fremdeles er vanlig trues den i dag mest av hogst av ved (til leirbål, hytter etc). Skogbruket er oppmerksom på arten, og den tåler mye eksponering i forbindelse med hogst. Dette, ved siden av at artens tilbakegang var størst for mer enn tre generasjoner siden, er hovedårsak til å redusere status fra VU til NT.For estimering av populasjonsstørrelse er det brukt sjablong og individstørrelsen er definert til 0,01 m2. De kjente populasjonene er ofte svært store og det antas et gjennomsnittlig individtall per lokalitet på 200. Med utgangspunkt i sannsynlige forekomster gir dette en estimert populasjonsstørrelse på 147600 individer (492 kjente lokaliteter × 1,5 mørketall × 200 individer pr. lokalitet). Arten er rødlistet som NT med A2(c)+3(c)+4(c) som gjeldende kriterium.
Oslo og Akershus
kjent
Hedmark
kjent
Oppland
kjent
Buskerud
kjent
Telemark
kjent
Møre og Romsdal
kjent
Sør-Trøndelag
kjent
  • Skog
Antatt andel av europeisk bestand
5 - 25 %
Antatt andel av global bestand
< 1 %
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
50 - 90 %
Tidligere vurdering (2010)
VU
BeskrivelseTidsromOmfangAlvorlighetsgrad
Menneskelig forstyrrelse
Rekreasjon/turisme
Pågående Minoriteten av populasjonen påvirkes (< 50%) Ukjent
Påvirkning på habitat > Landbruk > Skogbruk (kommersielt) > Skogsdrift, hogst og skjøtsel
Lukkede hogstformer (plukkhogst, skjermstilling, tynning, uttak av enkelttrær, inkludert uttak av rotvelt, råtne trær, tørrgran etc.)
Pågående Minoriteten av populasjonen påvirkes (< 50%) Langsom, men signifikant, reduksjon (< 20% over 10 år eller 3 generasjoner)
Påvirkning på habitat > Landbruk > Skogbruk (kommersielt) > Skogsdrift, hogst og skjøtsel
Uttak av død ved (stående *gadd* og liggende *læger*)
Pågående Minoriteten av populasjonen påvirkes (< 50%) Langsom, men signifikant, reduksjon (< 20% over 10 år eller 3 generasjoner)
Påvirkning på habitat > Habitatpåvirkning - ikke jord- eller skogbruksaktivitet (terrestrisk) > Annen påvirkning på habitat
Fjerning av dødt virke
Pågående Minoriteten av populasjonen påvirkes (< 50%) Langsom, men signifikant, reduksjon (< 20% over 10 år eller 3 generasjoner)
  • Publikasjoner

    • Solås, A. Røsok, Ø, Aanderaa, R. & Bredesen, B. 1997. Nord-Europas storste kjente forekomst av ulvelav, Letharia vulpina, finnes i Skjåk i Oppland [The largest known population in Northern Europe of Letharia vulpina is in Skjak in Oppland, Norway]. Blyttia 55: 29-34
    • Jääskeläinen, K., Pykälä, J., Rämä, H., Vitikainen, O., Haikonen, V., Högnabba, F., Lommi, S. & Puolasmaa, A. 2010. Jäkälien punainen lista - Red List of Lichens (Lichenes) - in Rassi, P., Hyvärinen, E., Juslèn, A. & Mannerkoski, I. (eds.) Suomen lajien uhanalaisuus - Punainen kirja 2010, The 2010 Red List of Finnish Species 278-310