RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Arctocetraria andrejevii  (Oxner) Kärnefelt & T

polarskjerpe

Kategori - sterkt truet EN

Vurdering

Utført av ekspertkomité for lav

Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge
Generasjonstid
33,0
Gjeldende kriterier
A2(a,c); C1+2a(ii); D1
A2
50-80 % reduksjon siste 10 år/3 generasjoner hvor reduksjonen eller dens årsak ikke nødvendigvis er opphørt eller forstått eller reversibel
a
% endring basert på direkte observasjoner
c
% endring basert på redusert forekomstareal, utbredelsesområde og/eller forringet habitatkvalitet
C1
Pågående populasjonsreduksjon
< 2500 individ og 20 % reduksjon på 5 år/2 gen.
C.2
Pågående populasjonsreduksjon og
a.ii
Totalt < 2500 individer og ≥ 95% i en delpopulasjon
D.1
Antall reproduserende individ ≤ 250
Bakgrunnsdata
Kjent populasjonsstørrelse
200
Mørketall
1
Beregnet populasjonstørrelse
200
Polarskjerpe er hovedsakelig utbredt i arktisk og subarktisk tundra i Nord-Amerika, på Grønland og i Øst-Sibir (Kärnefelt 1979, Kärnefelt & Thell 2011). De norske forekomstene på Varanger-halvøya peker seg ut som svært disjunkte og isolerte populasjoner, og er fremdeles de eneste kjente europeiske forekomstene. Polarskjerpe er kjent fra to lokaliteter. Arten ble ettersøkt i 2014 på Ekkerøya i Vadsø, hvor den vokste i arktisk heivegetasjon beitet av sau inntil for få år siden. Den ble ikke gjenfunnet, og det er antatt at den kan ha forsvunnet på grunn av markbearbeiding for å bedre molteproduksjon etter år 2000. En annen populasjon ble oppdaget innenfor Oksevatnet landskapsvernområde, på kanten av Oksevatnet canyon, i 2012. Det antas at denne forekomsten fremdeles er intakt, men populasjonsstørrelsen er uviss. Den norske/europeiske bestanden er uansett svært liten, noe som alene gjøre den sårbar.For estimering av populasjonsstørrelse er det brukt sjablong og individstørrelsen er definert til 0,01 m2. De kjente populasjonene er relativt små og det antas et gjennomsnittlig individtall per lokalitet på 10. Med utgangspunkt i sannsynlige forekomster gir dette en estimert populasjonsstørrelse på 200 individer (2 kjente lokaliteter × 10 mørketall × 10 individer pr. lokalitet). Arten er rødlistet som EN med A2(a,c), C1+2a(ii), D1 som gjeldende kriterium.
Finnmark
kjent
  • Fjell
Antatt andel av europeisk bestand
> 50 %
Antatt andel av global bestand
< 1 %
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
50 - 90 %
Tidligere vurdering (2010)
EN
BeskrivelseTidsromOmfangAlvorlighetsgrad
Påvirkning på habitat > Landbruk > Buskap/dyrehold
Beite
Pågående Hele populasjonen påvirkes (> 90%) Langsom, men signifikant, reduksjon (< 20% over 10 år eller 3 generasjoner)
Påvirkning på habitat > Landbruk > Jordbruk
Oppdyrking
Pågående Minoriteten av populasjonen påvirkes (< 50%) Rask reduksjon (> 20% over 10 år eller 3 generasjoner)
  • Publikasjoner

    • Kärnefelt, I. 1979. The brown fruticose species of Cetraria. Opera Botanica 46: 1-150
    • Thell. A, & Kärnefelt, I. 2011. Arctocetraria Kärnefelt & A. Thell - in Thell & Moberg (eds.) Nordic Lichen Flora 4: 18-19.