RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Erioderma pedicellatum  (Hue) P.M. Jørg.

trønderlav

Kategori - kritisk truet CR

Vurdering

Utført av ekspertkomité for lav

Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge
Generasjonstid
17,0
Gjeldende kriterier
C1; D1
C1
Pågående populasjonsreduksjon
< 250 individ og 25 % reduksjon på 3 år/1 gen.
D.1
Antall reproduserende individ ≤ 50
Bakgrunnsdata
Kjent populasjonsstørrelse
42
Mørketall
1
Beregnet populasjonstørrelse
42
Arten er kjent fra boreal regnskog i Nord-Trøndelag samt fra en fuktig bekkekløft i Hedmark hvor den vokser på kvister av gran i svært fuktig miljø. Arten er meget sjelden og svært mye ettersøkt slik at mørketallet vurderes som lavt. Viktigste trusler er flatehogst, plukkhogst, endring av lokale fuktighetsforhold samt generell reduksjon av areal og kvalitet på habitat. Arten er pr dato trolig utgått fra sitt siste kjente voksested i Nord-Trøndelag mens den finnes rikelig på sitt eneste voksested i Hedmark som er det eneste kjente i Europa pr dato.For estimering av populasjonsstørrelse er det brukt sjablong og individstørrelsen er definert til 0,01 m2. De kjente populasjonene er ofte svært små og det antas et gjennomsnittlig individtall per lokalitet på 4. Med utgangspunkt i sannsynlige forekomster gir dette en estimert populasjonsstørrelse på 42 individer (7 kjente lokaliteter × 1,5 mørketall × 4 individer pr. lokalitet). Arten er rødlistet som CR med C1, D1 som gjeldende kriterium.
Hedmark
kjent
Nord-Trøndelag
kjent
  • Skog
Antatt andel av europeisk bestand
> 50 %
Antatt andel av global bestand
< 1 %
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
10 - 50 %
Tidligere vurdering (2010)
CR
BeskrivelseTidsromOmfangAlvorlighetsgrad
Påvirkning på habitat > Landbruk > Skogbruk (kommersielt)
Skogsdrift, hogst og skjøtsel
Pågående Minoriteten av populasjonen påvirkes (< 50%) Ukjent
  • Publikasjoner

    • Holien, H. and Tønsberg, T. 1996. Boreal regnskog i Norge - habitat for trøndelagselementets lavarter. - Blyttia 54: 157-177.