RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Oulema septentrionis  (Weise, 1880)

Kategori - regionalt utdødd RE

Vurdering

Utført av ekspertkomité for biller

Arten som tidligere gikk under navnet Oulema erichsonii viser seg å være O. septentrionis i Skandinavia. Revisjon av norsk materiale viser at det kun eksisterer et gammelt funn fra Oslo (leg. N.G. Moe) (Wanntorp, 2009). Det er ingen grunn til å anta at det fortsatt finnes bestander av denne i Norge. Fra England knyttes arten til våtmarker og er truet (E). Den er også akutt truet (E) i Danmark (Rødliste 1997).