RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Hypocrea alutacea  (Pers.: Fr.) G.F. Atk.

kjerneklubbe

Kategori - nær truet NT

Vurdering

Utført av ekspertkomité for sopper

Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge
Gjeldende kriterier
C2a(i)
C.2
Pågående populasjonsreduksjon og
a.i
Totalt < 20000 individ og største delpopulasjon ≤ 1000 individ
Bakgrunnsdata
Kjent populasjonsstørrelse
25
Mørketall
30
Beregnet populasjonstørrelse
750
Nedbryter (saprotrof) på mye nedbrutt død ved og barnålstrø, mest på rik mark. 25 kjente lokaliteter. Mørketallsfaktor settes til 30, Det virkelige antall lokaliteter antas å ikke overstige 750 noe som antas å tilsvarer omtrent 15 000 individer. Rødlistes etter C2a(i). Nær grensen for rødlisting.
Oslo og Akershus
kjent
Hedmark
kjent
Oppland
kjent
Buskerud
kjent
Vestfold
kjent
Hordaland
kjent
Møre og Romsdal
kjent
Nord-Trøndelag
kjent
  • Skog
Antatt andel av europeisk bestand
< 1 %
Antatt andel av global bestand
< 1 %
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
Helt ukjent
Tidligere vurdering (2010)
NT
BeskrivelseTidsromOmfangAlvorlighetsgrad
Påvirkning på habitat > Landbruk > Skogbruk (kommersielt) > Skogsdrift, hogst og skjøtsel
Åpne hogstformer (flatehogst og frøtrehogst som også inkluderer uttak av rotvelt, råtne trær, tørrgran etc.)
Pågående Majoriteten av populasjonen påvirkes (50-90%) Langsom, men signifikant, reduksjon (< 20% over 10 år eller 3 generasjoner)
  • URI

    • http://www.nhm.uio.no/botanisk/nxd/sopp/nsd_b.htm