RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Microglossum atropurpureum  (Batsch: Fr.) P. Karst.

vrangjordtunge

Kategori - sårbar VU

Vurdering

Utført av ekspertkomité for sopper

Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge
Generasjonstid
17
Gjeldende kriterier
A2(c)+4(c)
A2
30-50 % reduksjon siste 10 år/3 generasjoner hvor reduksjonen eller dens årsak ikke nødvendigvis er opphørt eller forstått eller reversibel
c
% endring basert på redusert forekomstareal, utbredelsesområde og/eller forringet habitatkvalitet
A4
30-50 % pågående reduksjon over 10 år/3 generasjoner som inkluderer fortid og framtid hvor reduksjonen eller dens årsak ikke nødvendigvis er opphørt eller forstått eller reversibel
c
% endring basert på redusert forekomstareal, utbredelsesområde og/eller forringet habitatkvalitet
Arten er tidligere ført til slektene Thuemenidium og Geoglossum. Den forekommer i kulturmarksenger og andre åpne grasmarker (ofte kalkrike), og i kalkskog/edellauvskog, mest i kyst- og fjordstrøk i lavlandet og i dalstrøka. Det er ca. 110 kjente lokaliteter i landet, 17 av disse var i rik skog (15%) men de fleste var i grasmarker. Den er funnet i alle fylker nord til Nord-Trøndelag, ett gammelt funn i Nordland. Den går av og til opp i mellomboreal sone (såvidt funnet i nordboreal), men er vanligst i lavlandet. Den synes å ha sine største og viktigste bestander i Sunnhordland. I grasmarker har artens lokaliteter ofte mange rødlistearter. Den er antatt å være en norsk ansvarsart i europeisk sammenheng og er foreslått som prioritert art (Jordal 2013). Habitatet er relativt godt undersøkt, og arten antas å ha middels store mørketall. Tilbakegangen i kulturmarkseng antas å ha vært 30-50% i vurderingsperioden 1965-2015, og artens bestander antas å ha hatt en tilbakegang på over 30% i perioden (antar 3 generasjoner = 50 år). Microglossum atropurpureum rødlistes som VU etter A2c+4c på grunnlag av reduksjon i habitat og bestand.
Østfold
kjent
Oslo og Akershus
kjent
Hedmark
kjent
Oppland
kjent
Vestfold
kjent
Telemark
kjent
Aust-Agder
kjent
Vest-Agder
kjent
Rogaland
kjent
Hordaland
kjent
Sogn og Fjordane
kjent
Møre og Romsdal
kjent
Nord-Trøndelag
kjent
  • Skog
  • Semi-naturlig eng og hei
Antatt andel av europeisk bestand
25 - 50 %
Antatt andel av global bestand
Helt ukjent
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
10 - 50 %
Tidligere vurdering (2010)
VU
BeskrivelseTidsromOmfangAlvorlighetsgrad
Forurensing > Terrestrisk
Næringssalter og organiske næringsstoffer
Pågående Majoriteten av populasjonen påvirkes (50-90%) Langsom, men signifikant, reduksjon (< 20% over 10 år eller 3 generasjoner)
Forurensing > I vann
Næringssalter og organiske næringstoffer
Pågående Majoriteten av populasjonen påvirkes (50-90%) Langsom, men signifikant, reduksjon (< 20% over 10 år eller 3 generasjoner)
Påvirkning på habitat > Landbruk > Skogbruk (kommersielt) > Skogsdrift, hogst og skjøtsel
Treslagsskifte (gran på Vestlandet og nord for Saltfjellet, fremmede treslag)
Pågående Majoriteten av populasjonen påvirkes (50-90%) Langsom, men signifikant, reduksjon (< 20% over 10 år eller 3 generasjoner)
Påvirkning på habitat > Landbruk > Opphørt/redusert drift
Slått
Pågående Majoriteten av populasjonen påvirkes (50-90%) Langsom, men signifikant, reduksjon (< 20% over 10 år eller 3 generasjoner)
Påvirkning på habitat > Landbruk > Opphørt/redusert drift
Beite
Pågående Majoriteten av populasjonen påvirkes (50-90%) Langsom, men signifikant, reduksjon (< 20% over 10 år eller 3 generasjoner)
  • Publikasjoner

    • Jordal, J.B. 2013. Naturfagleg utgreiing om truga beitemarkssoppar, med forslag til utval av prioriterte artar. Rapport J. B. Jordal nr. 2-2013: 1-47
  • URI

    • http://www.nhm.uio.no/botanisk/nxd/sopp/nsd_b.htm