RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Trichoglossum walteri  (Berk.) E.J. Durand

vranglodnetunge

Kategori - sårbar VU

Vurdering

Utført av ekspertkomité for sopper

Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge
Generasjonstid
17,0
Gjeldende kriterier
A2(c)+4(c)
A2
30-50 % reduksjon siste 10 år/3 generasjoner hvor reduksjonen eller dens årsak ikke nødvendigvis er opphørt eller forstått eller reversibel
c
% endring basert på redusert forekomstareal, utbredelsesområde og/eller forringet habitatkvalitet
A4
30-50 % pågående reduksjon over 10 år/3 generasjoner som inkluderer fortid og framtid hvor reduksjonen eller dens årsak ikke nødvendigvis er opphørt eller forstått eller reversibel
c
% endring basert på redusert forekomstareal, utbredelsesområde og/eller forringet habitatkvalitet
Arten forekommer for det meste i gamle kulturmarksenger og andre åpne grasmarker, men er også funnet tre steder i edellauvskog og dessuten ett sted i skogsbeite. Det er ca. 120 kjente lokaliteter i landet. Den er utbredt på det sentrale Østlandet og på Vestlandet nord til Nord-Trøndelag, med et viktig tyngdepunkt i Sunnhordland. Den er i hovedsak en lavlandsart, men er funnet opp i mellomboreal sone. Den er antatt å være en norsk ansvarsart i europeisk sammenheng og er foreslått som prioritert art (Jordal 2013). Habitatet er relativt godt undersøkt, og arten antas å ha middels store mørketall. Tilbakegangen i kulturmarkseng antas å ha vært 30-50% i vurderingsperioden 1965-2015, og artens bestander antas å ha hatt en tilbakegang på over 30% i perioden (antar 3 generasjoner = 50 år), hovedsakelig på grunn av driftsomlegging i jordbruket innenfor artens utbredelsesområde, som synes å være lavlandets fjord- og dalstrøk. Reduksjonen pågår fortsatt, men det er uvisst hva som vil skje i de kommende tre generasjoner. Trichoglossum walteri rødlistes som VU etter A2c+4c på grunnlag av reduksjon i habitat og bestand.
Oslo og Akershus
kjent
Hedmark
kjent
Oppland
kjent
Telemark
kjent
Aust-Agder
kjent
Rogaland
kjent
Hordaland
kjent
Sogn og Fjordane
kjent
Møre og Romsdal
kjent
  • Skog
  • Semi-naturlig eng og hei
Antatt andel av europeisk bestand
5 - 25 %
Antatt andel av global bestand
Helt ukjent
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
10 - 50 %
Tidligere vurdering (2010)
VU
BeskrivelseTidsromOmfangAlvorlighetsgrad
Forurensing > Terrestrisk
Næringssalter og organiske næringsstoffer
Pågående Ukjent Ukjent
Påvirkning på habitat > Landbruk > Jordbruk
Oppdyrking
Ukjent Ukjent Ukjent
Påvirkning på habitat > Landbruk > Skogbruk (kommersielt) > Skogsdrift, hogst og skjøtsel
Skogsbilveger og kjørespor etter skogsmaskiner (den direkte effekten av inngrepet)
Ukjent Ukjent Ukjent
Påvirkning på habitat > Landbruk > Opphørt/redusert drift
Slått
Ukjent Ukjent Ukjent
Påvirkning på habitat > Landbruk > Opphørt/redusert drift
Beite
Pågående Majoriteten av populasjonen påvirkes (50-90%) Rask reduksjon (> 20% over 10 år eller 3 generasjoner)
Påvirkning på habitat > Habitatpåvirkning - ikke jord- eller skogbruksaktivitet (terrestrisk)
Utbygging/utvinning > Infrastruktur (veier, broer, flyplasser mm.)
Ukjent Ukjent Ukjent
Påvirkning på habitat > Habitatpåvirkning - ikke jord- eller skogbruksaktivitet (terrestrisk) > Utbygging/utvinning
Industri/næringsutbygging
Ukjent Ukjent Ukjent
Påvirkning på habitat > Habitatpåvirkning - ikke jord- eller skogbruksaktivitet (terrestrisk) > Utbygging/utvinning
Boligbebyggelse/boligutbygging
Ukjent Ukjent Ukjent
Påvirkning på habitat > Habitatpåvirkning - ikke jord- eller skogbruksaktivitet (terrestrisk) > Utbygging/utvinning
Turisme/rekreasjon (parker, idrettsanlegg, stier/løyper mm.)
Ukjent Ukjent Ukjent
  • Publikasjoner

    • Jordal, J.B. 2013. Naturfagleg utgreiing om truga beitemarkssoppar, med forslag til utval av prioriterte artar. Rapport J. B. Jordal nr. 2-2013: 1-47
  • URI

    • http://www.nhm.uio.no/botanisk/nxd/sopp/nsd_b.htm