RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Elaphomyces maculatus  Vittad.

Kategori - sårbar VU

Vurdering

Utført av ekspertkomité for sopper

Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge
Gjeldende kriterier
C2a(i)
C.2
Pågående populasjonsreduksjon og
a.i
Totalt < 10000 individ og største delpopulasjon ≤ 1000 individ
Bakgrunnsdata
Kjent populasjonsstørrelse
6
Mørketall
33,34
Beregnet populasjonstørrelse
200.04000000000002
«Blåfiltet løpekule» er en underjordisk (hypogeisk) sopp, som danner mykorrhiza med edellauvtrær, i hovedsak eik, dernest hassel, og trolig lind. Den opptrer i tørre lågurteikeskoger, og rike hasselkratt-eik-hassellunder. Arten er funnet ny for Norge i 2011, og er ettersøkt en del de seineste årene med trøffelhund, men mørketallene vurderes å være store. Den er kjent fra 6 lokaliteter i landet. Det virkelige antallet lokaliteter antas å ikke overstige 200, noe som antas å tilsvare ca. 4 000 individer individer basert på antagelse om 20 individer pr. lok. (2 geneter og 10 rameter/genet). I hovedsak knyttet til habitat i nedgang (lågurteikeskog er rødlistet som NT). Arten rødlistes som VU etter C2a(i) på grunnlag av totalbestand <10 000 ind., pågående reduksjon i habitat og bestand og små del-populasjoner.</span>
  • Skog
BeskrivelseTidsromOmfangAlvorlighetsgrad

Påvirkning på habitat
Pågående Majoriteten av populasjonen påvirkes (50-90%) Langsom, men signifikant, reduksjon (< 20% over 10 år eller 3 generasjoner)