RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Bactrospora brodoi  Egea & Torrente

Kategori - sterkt truet EN

Vurdering

Utført av ekspertkomité for lav

Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge
Generasjonstid
33,0
Gjeldende kriterier
C1
C1
Pågående populasjonsreduksjon
< 2500 individ og 20 % reduksjon på 5 år/2 gen.
Bakgrunnsdata
Kjent populasjonsstørrelse
600
Mørketall
1
Beregnet populasjonstørrelse
600
Arten er knyttet til gran og bjørk i gammel gransumpskog i indre deler av Trøndelag. Typisk vertstre er over 200 år gamle skjørtegraner med mye dødt greinverk. De fleste funn er fra Lierne kommune. Arten er truet av flatehogst og plukkhogst, lokalt også av sanking av bålved. Arten har vært aktivt ettersøkt gjennom et større inventeringsprosjekt de siste tre år og mørketallet er derfor antatt å være relativt lavt.For estimering av populasjonsstørrelse er det brukt sjablong og individstørrelsen er definert til 0,01 m2. De kjente populasjonene er ofte små og det antas et gjennomsnittlig individtall per lokalitet på 5. Med utgangspunkt i sannsynlige forekomster gir dette en estimert populasjonsstørrelse på 600 individer (30 kjente lokaliteter × 4 mørketall × 5 individer pr. lokalitet). Arten er rødlistet som EN med C1 som gjeldende kriterium.
Sør-Trøndelag
kjent
Nord-Trøndelag
kjent
  • Skog
Antatt andel av europeisk bestand
25 - 50 %
Antatt andel av global bestand
25 - 50 %
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
> 90 %
Tidligere vurdering (2010)
CR
BeskrivelseTidsromOmfangAlvorlighetsgrad
Påvirkning på habitat > Landbruk > Skogbruk (kommersielt)
Skogsdrift, hogst og skjøtsel
Pågående Ukjent Ukjent
Påvirkning på habitat > Habitatpåvirkning - ikke jord- eller skogbruksaktivitet (terrestrisk)
Utbygging/utvinning
Kun i fremtiden Ukjent Ukjent
  • Publikasjoner

    • Holien, H. 2012. Faggrunnlag til handlingsplan for taigabendellav Bactrospora brodoi. Fylkesmannen i Nord-Trøndelag Rapport 2012-4: 1-22.
    • Holien, H., Clayden, S. R., Hofton, T.H. & Jonsson, F. 2015. Bactrospora brodoi, its ecology and world distribution. Graphis Scripta 27: in press