RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Mesosa nebulosa  (Fabricius, 1781)

Kategori - sårbar VU

Vurdering

Utført av ekspertkomité for biller

Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge
Gjeldende kriterier
B1a((i),ii)b(iii)+2a((i),ii)b(iii)
B.1
Utbredelsesområde
≤ 5000 km²
B.2
Forekomstareal
≤ 500 km²
Kjent forekomstareal
24 km²
Mørketall
5
Beregnet areal
120
a.(i)
Trolig kraftig fragmentering
a.ii
Få lokaliteter ≤ 10
b.iii
Pågående reduksjon av kvalitet og/eller areal av artens habitat
Arten er i Norge knyttet til gammel hasselskog og bøk (i Sverige også eik). Arten er kun kjent fra seks lokaliteter. Arten antas å være i tilbakegang fordi utbredelsesområdet er begrenset til pressområder som reduseres i areal og kvalitet på grunn av kombinasjonen mellom skogbruk, vedhogst og utbygging. Samtidig er skog som ikke har vært flatehogd i reduksjon. Arten har et svært begrenset utbredelsespotensiale i Norge og potensielle habitater er på tilbakegang. Arten er trolig kraftig fragmentert innenfor utbredelsesområdet. Konklusjon VU under B-kriteriet.
Buskerud
kjent
Vestfold
kjent
Telemark
kjent
  • Skog
Antatt andel av europeisk bestand
< 1 %
Antatt andel av global bestand
< 1 %
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
50 - 90 %
Tidligere vurdering (2010)
VU
BeskrivelseTidsromOmfangAlvorlighetsgrad
Påvirkning på habitat > Habitatpåvirkning - ikke jord- eller skogbruksaktivitet (terrestrisk)
Utbygging/utvinning
Pågående Minoriteten av populasjonen påvirkes (< 50%) Langsom, men signifikant, reduksjon (< 20% over 10 år eller 3 generasjoner)
Påvirkning på habitat > Landbruk > Skogbruk (kommersielt) > Skogsdrift, hogst og skjøtsel
Lukkede hogstformer (plukkhogst, skjermstilling, tynning, uttak av enkelttrær, inkludert uttak av rotvelt, råtne trær, tørrgran etc.)
Pågående Majoriteten av populasjonen påvirkes (50-90%) Langsom, men signifikant, reduksjon (< 20% over 10 år eller 3 generasjoner)
Påvirkning på habitat > Landbruk > Skogbruk (kommersielt) > Skogsdrift, hogst og skjøtsel
Uttak av død ved (stående *gadd* og liggende *læger*)
Pågående Majoriteten av populasjonen påvirkes (50-90%) Langsom, men signifikant, reduksjon (< 20% over 10 år eller 3 generasjoner)
Påvirkning på habitat > Habitatpåvirkning - ikke jord- eller skogbruksaktivitet (terrestrisk) > Annen påvirkning på habitat
Fjerning av dødt virke
Pågående Majoriteten av populasjonen påvirkes (50-90%) Langsom, men signifikant, reduksjon (< 20% over 10 år eller 3 generasjoner)
  • Publikasjoner

    • Stenløkk, J.A. 1986. Mesosa nebulosa - en ny Cerambycidae (Col.) for Norge? Norwegian Journal of Entomology 33: 54
    • Laugsand, A.E., Olberg, S. & Reiraskag, C. 2008. Notes on species of Cerambycidae (Coleoptera) in Norway. Norw. J. Entomol. 55: 1-6
    • Ehnström, B. & Holmer, M. 2007. Nationalnyckeln till Sveriges flora och fauna. Skalbaggar: Långhorningar. Coleoptera: Cerambycidae ArtDatabanken
    • Ehnstrom, B. & Axelsson, R. 2002. Insektsgnag i bark och ved. ArtDatabanken, SLU, Uppsala