RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Acarospora impressula  Th. Fr.

Kategori - sårbar VU

Vurdering

Utført av ekspertkomité for lav

Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge
Generasjonstid
33
Gjeldende kriterier
C1; D1
C1
Pågående populasjonsreduksjon
< 10000 individ og 10 % reduksjon på 10 år/3 gen.
D.1
Antall reproduserende individ ≤ 1000
Arten ble beskrevet i 1871 basert på innsamlinger gjort på Hovedøya, Husbergøya og Lindøya i Oslo og Akershus i 1860-årene. Den er samlet på nytt på Hovedøya (1920) og Husbergøya (2010). Den er også rapportert fra Finland, De britiske øyer og Mellom-Europa, men den tilhører en taksonomisk vanskelig gruppe og funn utenfor Oslo-området bør revideres med moderne metoder (see Jørgensen & Nordin 2009). Arten vokser på soleksponert, åpent kalkberg, og antas å være truet hovedsaklig av menneskelig ferdsel. Mangel på moderne funn på Hovedøya og Lindøya kan skyldes manglende ettersøking, men inntil dette er avklart, og inntil det er fastslått at arten virkelig finnes utenfor kalkbergene i Oslofjordområdet, bør den gis høy vernestatus.For estimering av populasjonsstørrelse er det brukt sjablong og individstørrelsen er definert til 0,01 m2. De kjente populasjonene er relativt store og det antas et gjennomsnittlig individtall per lokalitet på 20. Med utgangspunkt i sannsynlige forekomster gir dette en estimert populasjonsstørrelse på 320 individer (4 kjente lokaliteter × 4 mørketall × 20 individer pr. lokalitet). Arten er rødlistet som VU med C1, D1 som gjeldende kriterium.
Oslo og Akershus
kjent
  • Berg, ur og grunnlendt mark
Antatt andel av europeisk bestand
> 50 %
Antatt andel av global bestand
> 50 %
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
50 - 90 %
Tidligere vurdering (2010)
NE
BeskrivelseTidsromOmfangAlvorlighetsgrad
Påvirkning på habitat > Habitatpåvirkning - ikke jord- eller skogbruksaktivitet (terrestrisk) > Utbygging/utvinning
Turisme/rekreasjon (parker, idrettsanlegg, stier/løyper mm.)
Pågående Minoriteten av populasjonen påvirkes (< 50%) Langsom, men signifikant, reduksjon (< 20% over 10 år eller 3 generasjoner)
  • Publikasjoner

    • Jørgensen, P.M. & Nordin, A. 2009. Lichens known mainly from Norwegian type-specimens Graphis Scripta 21: 1-20