RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Xyletinus pectinatus  (Fabricius, 1792)

Kategori - sterkt truet EN

Vurdering

Utført av ekspertkomité for biller

Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge
Gjeldende kriterier
B2a(i)b(iii)
B.2
Forekomstareal
≤ 500 km²
Kjent forekomstareal
24 km²
Mørketall
15
Beregnet areal
360
a.i
Kraftig fragmentering
b.iii
Pågående reduksjon av kvalitet og/eller areal av artens habitat
Borebillen Xyletinus pectinatus er knyttet til hvitråte på gamle eiker, men også på furu. Det foreligger noen gamle funn fra AK, AAY, TEY og BØ. I nyere tid kjent fra to lokaliteter med hule eiker i Drangedal, samt en lokalitet i BØ; Hole og AK; Ås, Nittedal og Gjerdrum. Arten antas å være i tilbakegang fordi utbredelsesområdet er begrenset til pressområder som reduseres i areal og kvalitet på grunn av kombinasjonen mellom skogbruk, vedhogst og utbygging. Arten er trolig noe oversett, men antas å være på tilbakegang og kraftig fragmentert utbredt. Konklusjon: EN under B-kriteriet.
Buskerud
mulig
Telemark
kjent
Aust-Agder
mulig
  • Skog
Antatt andel av europeisk bestand
< 1 %
Antatt andel av global bestand
< 1 %
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
10 - 50 %
Tidligere vurdering (2010)
EN
BeskrivelseTidsromOmfangAlvorlighetsgrad
Påvirkning på habitat > Landbruk > Skogbruk (kommersielt) > Skogsdrift, hogst og skjøtsel
Lukkede hogstformer (plukkhogst, skjermstilling, tynning, uttak av enkelttrær, inkludert uttak av rotvelt, råtne trær, tørrgran etc.)
Pågående Majoriteten av populasjonen påvirkes (50-90%) Langsom, men signifikant, reduksjon (< 20% over 10 år eller 3 generasjoner)
Påvirkning på habitat > Landbruk > Skogbruk (kommersielt)
Skogsdrift, hogst og skjøtsel
Pågående Majoriteten av populasjonen påvirkes (50-90%) Langsom, men signifikant, reduksjon (< 20% over 10 år eller 3 generasjoner)
Påvirkning på habitat > Habitatpåvirkning - ikke jord- eller skogbruksaktivitet (terrestrisk) > Annen påvirkning på habitat
Tynning, vedhogst, avvirkning av spesielle type trær (gamle, hule, brannskade)
Pågående Majoriteten av populasjonen påvirkes (50-90%) Langsom, men signifikant, reduksjon (< 20% over 10 år eller 3 generasjoner)
  • Publikasjoner

    • Ehnström B. & Axelson, R. 2002. Insektgnag i bark og ved. ArtDatabanken
    • Lundberg, S. 1991. De svenska Xyletinus-arterna (Coleoptera, Anobiidae) Entomologisk tidskrift 112: 101-105