RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Laccornis oblongus  (Stephens, 1835)

Kategori - regionalt utdødd RE

Vurdering

Utført av ekspertkomité for biller

Laccornis oblongus lever i vegetasjonsrike smådammer, men også i myrdammer. Arten er kun kjent fra AK, Oslo, Snarøya (1938). Artens fortsatte forekomst i Norge trenger bekreftelse. Artens svenske utbredelse indikerer at den kan være oversett, men potensielle lokaliteter er relativt godt underøkt, og vi regner det for sannsynlig at arten har forsvunnet. Konklusjon RE.