RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Trechispora kavinioides  B. de Vries

Kategori - nær truet NT

Vurdering

Utført av ekspertkomité for sopper

Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge
Generasjonstid
10
Gjeldende kriterier
C1
C1
Pågående populasjonsreduksjon
< 10000 individ og 5 % reduksjon på 10 år/3 gen.
Bakgrunnsdata
Kjent populasjonsstørrelse
250
Mørketall
30
Beregnet populasjonstørrelse
7500
Piggete barksopp som finnes i eldre-gammel bar- og blandingsskog, der den er nedbryter (saprotrof) på morken ved av gran og furu. Ofte i gammel, rik lågurtgranskog. Ca. 25 kjente lokaliteter, flest på Østlandet, med noen få funn på Vestlandet og i Troms. Har delvis bortgjemt levevis. Mørketallsfaktor settes til 30. Det virkelige antallet lokaliteter antas ikke å overstige ca.750, tilsvarende ca. 7500 individer (basert på sjablong 10 individer pr. lokalitet (5 genets, 2 ramets/genet)). Arten antas å være i tilbakegang, men det er vanskelig å bedømme i hvilken grad. Arten rødlistes som NT etter C1 på grunnlag av totalbestand <10000 individer og 5% nedgang siste tre generasjoner (sjablong 30 år).</span>
Oslo og Akershus
kjent
Hedmark
kjent
Oppland
kjent
Buskerud
kjent
Telemark
kjent
Aust-Agder
kjent
Hordaland
kjent
Sogn og Fjordane
kjent
Nordland
kjent
Troms
kjent
  • Skog
Antatt andel av europeisk bestand
Helt ukjent
Antatt andel av global bestand
Helt ukjent
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
Helt ukjent
Tidligere vurdering (2010)
DD
BeskrivelseTidsromOmfangAlvorlighetsgrad
Påvirkning på habitat > Landbruk > Skogbruk (kommersielt)
Skogsdrift, hogst og skjøtsel
Pågående Majoriteten av populasjonen påvirkes (50-90%) Langsom, men signifikant, reduksjon (< 20% over 10 år eller 3 generasjoner)
  • Publikasjoner

    • http://www.nhm.uio.no/botanisk/nxd/sopp/nsd_b.htm 2011.
  • URI

    • Artskart