RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Skeletocutis odora  (Peck ex Sacc.) Ginns

sibirkjuke

Kategori - sårbar VU

Vurdering

Utført av ekspertkomité for sopper

Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge
Generasjonstid
10
Gjeldende kriterier
C2a(i)
C.2
Pågående populasjonsreduksjon og
a.i
Totalt < 10000 individ og største delpopulasjon ≤ 1000 individ
Bakgrunnsdata
Kjent populasjonsstørrelse
550
Mørketall
5
Beregnet populasjonstørrelse
2750
Sibirkjuke finnes i gammel granskog, dels i lite påvirket fjellgranskog (ofte urskogsnær) og dels i rik lavlandsskog. Nedbryter (saprotrof) på grove, relativt ferske til middels nedbrutte granlæger (ofte barkdekte), sjelden andre treslag (bl.a. osp, furu). Arten synes å være mer kravstor mht skogtilstand og kontinuitet i høyereliggende områder enn i lavlandet (evt dreier det seg om to nærstående taksa). Noen lavlandsforekomster på osp og gran er gjort i mindre gammelskogsfragmenter der den kan være etablert i nyere tid, men i hovedsak er arten knyttet til ikke-flatehogd gammel naturskog med mye læger i ulike nedbrytningsstadier. Avgang av forekomster vurderes som høyere enn det som kompenseres av (1) verneområder, nøkkelbiotoper og andre hensyn i skogbruket, (2) populasjonsøkning på eksisterende lokaliteter som følge av pågående økning av død ved i gammelskogen, og (3) spredning/etablering til nye lokaliteter. Arten vurderes p.t. å være i pågående tilbakegang pga. skogbruk. Kjent fra ca. 70 lokaliteter (Østlandet, indre Trøndelag-Nordland). Det virkelige antall lokaliteter antas ikke å overstige 350, tilsvarende ca. 2800 individer (basert på antatt gjennomsnittlig 8 individer pr. lokalitet (4 genets, 2 ramets/genet)). Sibirkjuke rødlistes som VU etter C2a(i) på grunnlag av totalbestand <10000 individer, antatt pågående reduksjon i habitat og bestand siste tre generasjoner (sjablong 30 år)<span>, og små delpopulasjoner (<1000 ind.).</span>
Østfold
kjent
Oslo og Akershus
kjent
Hedmark
kjent
Oppland
kjent
Buskerud
kjent
Vestfold
kjent
Telemark
kjent
Aust-Agder
kjent
Sør-Trøndelag
kjent
Nord-Trøndelag
kjent
Nordland
kjent
  • Skog
Antatt andel av europeisk bestand
5 - 25 %
Antatt andel av global bestand
< 1 %
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
Helt ukjent
Tidligere vurdering (2010)
VU
BeskrivelseTidsromOmfangAlvorlighetsgrad
Påvirkning på habitat > Landbruk > Skogbruk (kommersielt)
Skogsdrift, hogst og skjøtsel
Pågående Majoriteten av populasjonen påvirkes (50-90%) Langsom, men signifikant, reduksjon (< 20% over 10 år eller 3 generasjoner)
  • URI

    • http://www.nhm.uio.no/botanisk/nxd/sopp/nsd_b.htm