RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Funalia trogii  (Berk.) Bondartsev & Singer

hårkjuke

Kategori - sårbar VU

Vurdering

Utført av ekspertkomité for sopper

Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge
Generasjonstid
7
Gjeldende kriterier
D1
D.1
Antall reproduserende individ ≤ 1000
Hårkjuke er en varmekjær (termofil) art som finnes i osp- og blandingsskog, i tørre og solvarme skråninger. Her er den nedbryter nedbryter (saprotrof) på ospelæger (gjerne relativt ferske, barkdekte læger som ligger solåpent), meget sjelden andre treslag. Den er enkelte ganger funnet på nylig nedfalte/avknekte topper av ospegadd, som antyder at arten iblant kan vokse oppe i stående død osp. Habitatet og arten vurderes ikke å være i tilbakegang, men den er knyttet til spesielle og uvanlige skogmiljøer. Arten er velkjent, iøynefallende og godt kartlagt, mørketallet vurderes som lavt. Kjent fra ca 75 lokaliteter i Norge, sterkt konsentrert til solsideliene langs hovedvassdragene i Telemark, med noen få funn i nabofylkene Aust-Agder, Vestfold og Buskerud. Det virkelige antallet lokaliteter antas ikke å overstige 225, tilsvarende ca. 900 individer (basert på antakelse om gjennomsnittlig 4 individer pr. lokalitet (2 genets, 2 ramets/genet)). Hårkjuke rødlistes som VU etter D1 på grunnlag av liten populasjon (250-1000 individer).
Buskerud
kjent
Vestfold
kjent
Telemark
kjent
Aust-Agder
kjent
  • Skog
Antatt andel av europeisk bestand
1 - 5 %
Antatt andel av global bestand
< 1 %
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
Helt ukjent
Tidligere vurdering (2010)
VU
BeskrivelseTidsromOmfangAlvorlighetsgrad
Påvirkning fra stedegne arter
Påvirker habitatet (beite tråkk mm.)
Pågående Majoriteten av populasjonen påvirkes (50-90%) Ukjent
  • URI

    • http://www.nhm.uio.no/botanisk/nxd/sopp/nsd_b.htm