RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Phlebia centrifuga  P. Karst.

rynkeskinn

Kategori - nær truet NT

Vurdering

Utført av ekspertkomité for sopper

Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge
Generasjonstid
10
Gjeldende kriterier
A2(c)
A2
15-30 % reduksjon siste 10 år/3 generasjoner hvor reduksjonen eller dens årsak ikke nødvendigvis er opphørt eller forstått eller reversibel
c
% endring basert på redusert forekomstareal, utbredelsesområde og/eller forringet habitatkvalitet
Rynkeskinn finnes i gammel granskog, helst i litt fuktige miljøer, der den er nedbryter (saprotrof) på granlæger, først og fremst på middels nedbrutte, grove læger. Noen få funn er også gjort på løvtrær (bl.a. osp, bjørk og svartor). Arten tilhører basis-artsmangfoldet av nedbrytersopper i gammel, fuktig granskog på Østlandet, mens den er vesentlig sjeldnere i Midt-Norge. Velkjent, iøynefallende, grundig kartlagt art. Ca. 550 kjente lokaliteter. Mørketallsfaktor settes til 4. Det virkelige antallet lokaliteter antas dermed ikke å overstige ca. 2200, tilsvarende ca. 31000 individer (basert på antakelse om gjennomsnittlig 14 individer pr. lokalitet (7 genets, 2 ramets/genet)). Total populasjon i landet antas å ha minket med mer enn 15 % siste tre generasjoner (sjablong 30 år). Tilbakegangen i dag vurderes å være utflatende og lav, og har kanskje stoppet helt opp (som følge av økende dødvedmengde i gammelskog, og ulike forvaltningstiltak i form av verneområder og nøkkelbiotoper). Rynkeskinn rødlistes som NT etter A2c på grunnlag av reduksjon i habitat og bestand minst 15% siste tre generasjoner (sjablong 30 år), hovedsakelig pga. avvirkning av gammel granskog. Populasjonsstørrelse og –utvikling varierer mellom ulike regioner.
Østfold
kjent
Oslo og Akershus
kjent
Hedmark
kjent
Oppland
kjent
Buskerud
kjent
Vestfold
kjent
Telemark
kjent
Aust-Agder
kjent
Sør-Trøndelag
kjent
Nord-Trøndelag
kjent
Nordland
kjent
  • Skog
Antatt andel av europeisk bestand
Helt ukjent
Antatt andel av global bestand
Helt ukjent
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
Helt ukjent
Tidligere vurdering (2010)
NT
BeskrivelseTidsromOmfangAlvorlighetsgrad
Påvirkning på habitat > Landbruk > Skogbruk (kommersielt)
Skogsdrift, hogst og skjøtsel
Pågående Majoriteten av populasjonen påvirkes (50-90%) Langsom, men signifikant, reduksjon (< 20% over 10 år eller 3 generasjoner)
  • URI

    • http://www.nhm.uio.no/botanisk/nxd/sopp/nsd_b.htm
    • Artskart