RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Crustoderma dryinum  (Berk. & M. A. Curtis) Parmasto

rustskinn

Kategori - sårbar VU

Vurdering

Utført av ekspertkomité for sopper

Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge
Generasjonstid
10
Gjeldende kriterier
C2a(i)
C.2
Pågående populasjonsreduksjon og
a.i
Totalt < 10000 individ og største delpopulasjon ≤ 1000 individ
Bakgrunnsdata
Kjent populasjonsstørrelse
170
Mørketall
10
Beregnet populasjonstørrelse
1700
Rustskinn finnes i gammel barskog (både granskog og furuskog), som nedbryter (saprotrof) på grove læger av gran og furu. Flest funn er fra lavlandsgranskog på sentrale-indre Østlandet. Østlig art, sjelden i Norge, kjent fra 17 lokaliteter. Relativt lettfinnelig art. Mørketallsfaktor settes til 10. Det virkelige antallet lokaliteter antas ikke å overstige 170, tilsvarende 1700 individer (basert på sjablong 10 individer pr. lokalitet (5 genets, 2 ramets)). Arten antas å være i tilbakegang. Rødlistes som VU etter C2a(i) på grunnlag av totalbestand <10000 individer, antatt pågående reduksjon i habitat og bestand siste tre generasjoner (sjablong 30 år), og delpopulasjoner <1000 ind.</span>
Oslo og Akershus
kjent
Hedmark
kjent
Buskerud
kjent
Telemark
kjent
Finnmark
kjent
  • Skog
Antatt andel av europeisk bestand
Helt ukjent
Antatt andel av global bestand
Helt ukjent
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
Helt ukjent
Tidligere vurdering (2010)
VU
BeskrivelseTidsromOmfangAlvorlighetsgrad
Påvirkning på habitat > Landbruk > Skogbruk (kommersielt)
Skogsdrift, hogst og skjøtsel
Pågående Majoriteten av populasjonen påvirkes (50-90%) Langsom, men signifikant, reduksjon (< 20% over 10 år eller 3 generasjoner)
  • URI

    • http://www.nhm.uio.no/botanisk/nxd/sopp/nsd_b.htm
    • Artskart